Nawigacja

Plan nadzoru pedagogicznego

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MAKSYMILIANOWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

     Plan_WDN.doc

 

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MAKSYMILIANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015


 

Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/2015.


 

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013r poz. 560)

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

 • Koncepcja pracy szkoły

 • Wnioski z nadzoru dyrektora szkoły w roku 2013/2014


 

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w trybie planowych lub doraźnych działań. Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektora szkoły wynikają z potrzeb placówki.

 

ŹRÓDŁA PLANOWANIA NADZORU:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.

 3. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 4. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

Plan nadzoru pedagogicznego kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2014/2015:

Zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach:

Zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

 

 

Obszar wskazany przez Kuratora:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych wewnętrznych”;

Respektowane są normy społeczne”;

Tematyka kontroli planowanej w szkołach i placówkach:

Zgodność kształcenia w szkołach zawodach z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

Prawidłowość prowadzonych prze szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej

Tematyka kontroli doraźnej w szkołach i placówkach w zadaniach z nadzoru pedagogicznego wskazanych przez Kuratora Oświaty:

Zgodność z przepisami opracowania i realizacji programu profilaktyki”.

Zgodność oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zapisami zawartymi w wewnątrzszkolnych systemach oceniania szkół ”

Monitorowanie:

Monitorowanie realizacji programów naprawczych a art. 34.

Monitorowanie sposobu wykorzystania analiz ilościowych i jakościowych wyników egzaminów zewnętrznych

 

WNIOSKI Z NADZORU DYREKTORA SZKOŁY W ROKU 2013/2014:

 1. Pełna realizacja nowej podstawy programowej

 2. Prawidłowość, jednolitość i rzetelność prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym e-dziennika zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: systematyczne wpisy tematów lekcji, prawidłową numerację kolejnych zajęć, dokumentowanie frekwencji uczniów,

ograniczenie błędnych wpisów i związaną z nimi konieczność dokonywania poprawek.

 1. Monitorowanie przestrzegania punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych, harmonogramu dyżurów, sprawowanie aktywnej opieki w czasie przerw, opracowanie zasad obowiązujących uczniów podczas przerw międzylekcyjnych, śniadaniowej i obiadowych

 2. Kontynuować kierunki działań związane z potrzebami edukacyjnymi dzieci – efektywność pomocy PP, indywidualizacja procesu nauczania, różnorodność form pomocy, dostosowanie czasu pracy do potrzeb ucznia

 3. Upowszechniać realizację szkolnych projektów mobilizujących uczniów do samodzielnego szukania rozwiązań , korzystania z różnorodnych źródeł informacji, łączenia wiedzy z praktyką. Włączenie we wspólne działania wszystkich nauczycieli

 4. Dbać aby szkoła osiągnęła wysoki poziom kształcenia, uwzględniając w swojej pracy wnioski zespołów nauczycieli wynikające z pracy w roku szkolnym 2013/2014 oraz szczegółowej analizy wyników diagnoz, testów trzecioklasistów oraz sprawdzianu po klasie szóstej

 5. Udoskonalać organizację pracy świetlicy szkolnej zapewniając dzieciom właściwą opiekę i szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 6. Włączenie wszystkich nauczycieli do działań podnoszących jakość pracy szkoły, w tym większe zaangażowanie w realizację zadań wynikających z ewaluacji wewnętrznej.

 7. Zwiększenie udziału rodziców na „drzwiach otwartych”, zajęciach otwartych oraz warsztatach organizowanych przez specjalistów

 

ISTOTA I CEL NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny w szkole polega na:

 1. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli;

 2. Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

 3. Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 4. Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

W zakresie wymienionym w pkt 1) i 2) nadzorowi podlega w szczególności:

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;

2) realizacja podstawy programowej i ramowych rozkładów dnia;

3) przestrzeganie statutu szkoły;

4) przestrzeganie praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

5) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Celem nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie jest doskonalenie jakości pracy szkoły.


 

ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. Nadzór pedagogiczny w szkole sprawuje dyrektor.

 2. Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w sposób planowy, ale może być realizowany również doraźnie.

 3. Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.

 4. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:

 • jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,

 • gromadzenia informacji o pracy szkoły i nauczycieli z różnych źródeł, z uwzględnieniem informacji pozyskiwanych od nauczycieli.

 • obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli,

 • etyki zawodowej,

 • dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników  nadzoru.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor współpracuje z Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy.


 

FORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. ewaluacja wewnętrzna

 2. kontrola

 3. wspomaganie


 


 


 

Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające przeprowadzane przez dyrektora szkoły w odniesieniu do wybranych zagadnień, uznanych w szkole za istotne, które prowadzi do określenia stopnia spełniania przez szkołę wymagań stawianych przez państwo na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku. Wyniki ewaluacji służą do podejmowania działań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.


 

Kontrola – działania dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.


 

Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań  w szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów. Dyrektor wspomaga nauczycieli w szczególności przez:

 • organizowanie szkoleń i narad,

 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

W celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1, dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. Ponadto dyrektor stosuje inne formy m.in. analizuje dokumentację obowiązującą w szkole oraz prowadzi obserwacje diagnozujące, ukierunkowane na efekty procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego (kompetencje uczniów).


 

UZUPEŁNIAJĄCE FORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. Monitorowanie – forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów.

 2. Badanie i analizowanie opracowań raportów z egzaminów zewnętrznych, protokołów kontroli zewnętrznych instytucji, wyników audytów.

 3. Ocenianie pracy nauczycieli.

 4. Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.

 5. Ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

 6. Informacja o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.


 

ZADANIA DYREKTORA W ZAKRESIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO:

 1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady Pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku, którego plan dotyczy;

 2. Organizowanie problemowej ewaluacji wewnętrznej celem oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez nauczycieli szkoły w odniesieniu do założonych celów, służącej doskonaleniu tych działań;

 3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli;

 4. Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych;

 5. Systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności (monitorowanie);

 6. Analizowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wymagań wynikających z podstawy programowej;

 7. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły (art. 40 ustawy o systemie oświaty);

 8. Przedstawienie do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

 9. Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

 10. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, współpracy między nauczycielami w ramach powoływanych zespołów nauczycieli, delegowaniu nauczycieli na zewnętrzne formy doskonalenia i inne;

 11. Badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art. 33 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.


 

DOKUMENTACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

1. Plan nadzoru zawiera:

 • cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

 • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

 • tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

2. Dyrektor gromadzi także dokumentację potwierdzającą ewaluację, kontrolę i wspomaganie: arkusze obserwacji, arkusze badania dokumentów, ankiety, inne.


 

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI

W celu przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powołuje zespół ds. ewaluacji. Jego zadaniem jest ścisła współpraca z dyrektorem podczas oceny przebiegu procesów zachodzących w szkole, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku. Do szczegółowych zadań zespołu należy m.in.: opracowywanie narzędzi badawczych, udział w analizie dokumentów, zbieranie informacji od ankietowanych podmiotów, udział w przygotowaniu i analizie ilościowo-jakościowej wyników oraz formułowaniu wniosków i rekomendacji.

 

 

 

 

 

 

Procedura ewaluacji:

 1. Dyrektor spotyka się z zespołem ds. ewaluacji – objaśnia przedmiot, zakres badania i harmonogram ewaluacji, tj. zadania i terminy ich wykonania w oparciu o plan nadzoru pedagogicznego.

 2. Zespół przygotowuje narzędzia ewaluacyjne (arkusze analizy dokumentów, ankiety, arkusze analizy osiągnięć uczniów) odpowiednio do zadań.

 3. Zespół wykonuje ustalone zadania z wykorzystaniem narzędzi, tj. dokonuje analizy dokumentów, przeprowadza ankiety, dokonuje analizy osiągnięć uczniów we współpracy z nauczycielami – według harmonogramu.

 4. Zespół podsumowuje ankiety, dokonuje analizy dokumentów oraz ustalonych osiągnięć uczniów, opracowuje wyniki swoich czynności, proponuje wnioski.

 5. Dyrektor prowadzi obserwacje – według planu.

 6. Dyrektor spotyka się z zespołem i przyjmuje wyniki badań, w tym wypełnione i podsumowane materiały oraz propozycje wniosków.

 7. Dyrektor analizuje otrzymane od zespołu materiały – ustala ostateczne wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji z uwzględnieniem prowadzonych przez siebie czynności (w tym obserwacji).

 8. Dyrektor po pierwszym półroczu przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z:

 • przeprowadzonych kontroli,

 • form wspomagania,

 • informacji o działalności szkoły.

 1. W drugim półroczu kontynuowane są działania zgodnie z planem nadzoru, ewentualnie doraźne.

 2. Po drugim półroczu, najpóźniej do 31 sierpnia 2015 r., dyrektor przedstawi radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z:

 • ewaluacji wybranych zagadnień,

 • przeprowadzonych kontroli,

 • form wspomagania,

 • informacji o działalności szkoły.


 

Zespół do spraw ewaluacji

J. Opara

M. Fijałkowska

A. Kuczborska

M. Sieluk

D. Zielińska

E. Mikulska

 

 

 

II. KONTROLA

Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Rozporządzenie MEN z dnia z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania […] oraz WSO (Statut)

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz.1112, nr 137, poz.1304, nr 203, poz.1966, nr 213, poz.2081 i nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959 i nr 179, poz. 1845)

 

Cel kontroli

Zakres kontroli

Sposób realizacji

Narzędzia/

dowody

Kogo dotyczy?

Termin

 

Przygotowanie dzieci 5 i 6 letnich do podjęcia nauki w szkole

Terminowość przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej: wstępnej i końcowej. Procedura przekazania informacji rodzicom.

analiza dokumentacji

- arkusze diagnozy GS

Arkusz analizy

Protokoły zebrań

M. Nowakowska

K. Jankowska

XI

V

 

Planowanie pracy nauczyciela zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Zgodność planów wynikowych z treściami podstawy programowej i wpisami w dziennikach lekcyjnych. Nanoszenie bieżących uwag.

Kontrola dokumentacji

- plany wynikowe

Arkusz kontroli

 

 

Nauczyciele uczący w klasach 0 - VI

IX

I

V

Kontrola realizacji obowiązkowej, określonej w podstawie programowej, liczby godzin dla danych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia, w tym godzin realizowanych w bibliotece.

Kontrola dokumentacji

- dzienniki lekcyjne

Arkusz kontroli

II

VI

 

 

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

Systematyczność prowadzenia e-dziennika i jego zgodność z dziennikiem konwencjonalnym

 

Kontrola dokumentacji

- dzienniki lekcyjne

- e- dziennik

Arkusze kontroli

Nauczyciele uczący w klasach 0 - VI

Cały rok

Prawidłowość zapisów danych o uczniach i danych informacyjnych

Arkusze kontroli

Wychowawcy 0 - VI

IX

Systematyczność wpisów tematów i potwierdzenie odbycia zajęć podpisem nauczyciela

 

Arkusze kontroli

Nauczyciele uczący w klasach 0 - VI

Cały rok

Dokumentowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

 

Skuteczność i efektywność udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Kontrola realizacji zaleceń pomocy PP w opiniach i orzeczeniach

Analiza dokumentacji

- opinie, orzeczenia

Arkusz analizy

I. Jaracz

IX

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pomocy PP przez wychowawców

Analiza dokumentacji

Dokumentacja PPP

Arkusz analizy

Wychowawcy klas

0 - VI

II

V

Zgodność planów pracy z realizacją podejmowanych działań przez logopedę i pedagoga

Analiza dokumentacji

- plan pracy logopedy

- plan pracy pedagoga

Arkusz analizy

M. Luka – Głowik

I. Jaracz

I

VI

Organizacja zajęć uwzględniająca indywidualne potrzeby dzieci ich uzdolnienia i zainteresowania

 

Prawidłowość organizacji zajęć i prowadzenia dokumentacji w ramach art.42KN (zespoły wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia wspierające rozwój).

Obserwacja

Kontrola dokumentacji

- plany pracy, dzienniki

Arkusz obserwacji

Arkusz kontroli

N-le realizujący zajęcia w ramach KN

IX

raz w m-cu

Organizacja zajęć indywidualnych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych w zakresie zgodności z zaleceniami PPP.

Obserwacja

Kontrola dokumentacji

- plany zajęć, dzienniki

Arkusz obserwacji

Arkusz kontroli

E. Mikulska

I. Jaracz

M. Nowakowska

X

II

VI

Prawidłowość organizacji i prowadzenia dokumentacji zajęć wspomagania i korygowania rozwoju

Obserwacja

Kontrola dokumentacji

- plany zajęć

Arkusz obserwacji

Arkusz kontroli

K. Jankowska

M. Nowakowska

X

II

VI

Współpraca n-li z bibliotekarzem w zakresie realizacji treści nowej podstawy programowej

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie WSO

Aktualizacja WSO i zgodność PSO z WSO. Umieszczenie PSO na stronie szkoły.

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Nauczyciele

I-VI

X

Kontrola wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotów w kl. IV – VI. Dostępność na stronie szkoły wymagań podstawowych i ponadpodstawowych.

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Nauczyciele

IV - VI

X

Rytmiczność oceniania – (opis, waga ocen) częstotliwość i różnorodność form oceniania w klasach I – VI.

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Nauczyciele I - VI

XI, I, IV, VI

 

 

Kontrola organizacji pracy świetlicy

Przestrzeganie procedur zgłaszania i przebywania dzieci w świetlicy

Analiza kart zgłoszeń i

regulaminu świetlicy

Arkusz kontroli

 

 

 

Arkusz analizy dokumentacji

 

 

A. Janicka

   1.  

J. Opara

 

E. Górna

 

 

X

Monitorowanie liczebności grup świetlicowych i dokumentowanie frekwencji

Obserwacja

Analiza dokumentacji

na bieżąco

Badanie dokumentacji świetlicy pod kątem

zgodności z programami wychowania i profilaktyki i odniesienia do treści nowej podstawy programowej

Analiza dokumentacji

roczny, miesięczne, tygodniowe plany pracy, dziennik zajęć

 

XI

V

Prowadzenie podstawowej dokumentacji wychowawczej:

Realizacja klasowych planów profilaktycznych

 

Analiza dokumentacji

Protokoły zebrań

Teczka wychowawcy

Zeszyty korespondencji

Arkusz analizy

Wychowawcy

0 -VI

II, VI

Realizacja planów współpracy z rodzicami

Arkusz analizy

I, V

Monitorowanie realizacji innowacji programowych

Badanie organizacji przebiegu innowacji i zgodności z planem pracy

Kontrola dokumentacji

Programy zajęć

Arkusz kontroli

A. Kuczborska

E. Woźniak

J. Rymaszewska

XII

V

 

Przestrzeganie norm i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

 

Organizacja i prawidłowość prowadzenia dokumentacji wyjść, wycieczek i imprez szkolnych.

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Organizatorzy

Na bieżąco

Przestrzeganie przez nauczycieli harmonogramu dyżurów i regulaminu nauczyciela dyżurnego

Obserwacja

 

Arkusz obserwacji

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa danych

osobowych uczniów

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

 

 

II.OBSERWACJE

 

Cele obserwacji:

 1. Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego

 2. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopnia realizacji przez niego zadań edukacyjnych

 3. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem

 4. Diagnoza realizacji wybranych działań edukacyjnych

 5. Ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów

Obserwacji mogą podlegać:

 • zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z uczniami

 • spotkania z rodzicami

 • imprezy szkolne

 • dyżury

 • organizacja pracy pedagoga, logopedy, nauczyciela biblioteki, wychowawców świetlicy

Tematyka obserwacji:

 1. Obserwacja pracy uczniów na lekcji, ich nawyków, zachowań, stosunku do pracy i nauczyciela,

 2. Indywidualizacja procesu nauczania (uczeń zdolny, uczeń z trudnościami)

 3. Trafność doboru środków dydaktycznych, zastosowanie atrakcyjnych nowatorskich metod i form

 4. Realizacja podstawy programowej

 5. Częstotliwość wystawiania ocen cząstkowych, stosowanie różnych form kontroli wiedzy uczniów

 6. Umiejętność pracy zespołowej

 7. Uzasadnienie oceny przez nauczyciela oraz przekazywanie informacji zwrotnej

 8. Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów

 9. Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych

 10. Celowość zadawania prac domowych - dostosowanie do indywidualnych możliwości uczniów

 11. Rzetelność pełnienia dyżurów

 12. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 13. Wdrażanie wniosków po analizie diagnoz wstępnych i końcowych, sprawdzianów zewnętrznych oraz indywidualnych wniosków przyjętych przez nauczycieli do pracy na dany rok

 14. Stosowanie środków audiowizualnych oraz technologii informatycznych

 15. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć

 16. Formy i metody pracy w świetlicy, wspieranie ucznia z trudnościami i ucznia zdolnego

 17. Umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków i wykorzystania zdobytej wiedzy

 18. Organizacja procesów edukacyjnych umożliwiająca uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy

 

 

HARMONOGRAM OBSERWACJI

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

OBSERWACJA DORADCZO - DOSKONALĄCE

A.JANICKA

 

 

Zajęcia świetlicowe

 

 

 

 

 

 

 

E. GÓRNA

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia świetlicowe

 

 

Ł. BAZELAK

 

 

V b

Matematyka

 

 

V a,b Zespół

wyrównawczy

 

VIa

Informatyka

 

 

K. JANKOWSKA

 

0b Wych. przedszkolne

 

 

 

 

 

 

0b Zajęcia

otwarte

 

A.CHOJNACKA

Zebranie z rodzicami

 

 

 

 

 

VIa, b

Językangielski

 

 

 

OBSERWACJE DIAGNOZUJĄCE

I. JARACZ

 

 

 

 

Zaj. korek-

kompensacyjne

 

 

 

 

 

M. LUKA – GŁOWIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

M. NOWAKOWSKA

 

 

 

0a Zajęcia otwarte

 

 

 

 

 

 

M. SIELUK

 

 

 

 

 

 

VIb

Matematyka

 

 

 

W. KUCZBORSKI

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

A. SAROMA-

PALICKA

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

 

E. MIKULSKA

 

 

 

 

 

 

VIa

Język polski

 

 

 

A.PIOTROWSKA-

BUCA

 

 

 

 

 

VIa,b

Język angielski

 

 

 

 

M. KRAWCZUK

 

 

 

 

IVb Wych. fizyczne

 

 

 

 

 

 

J. RYMASZEWSKA

 

 

 

Edukacja

plast - muz

 

 

 

 

 

 

A. KUCZBORSKA

 

 

Innowacja

Zaj. otwarte

 

 

 

 

 

 

 

OBSERWACJA INNYCH ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRACĄ SZKOŁY

    1. D. LENDLE

Pożegnanie klas VI

Czerwiec 2015

R. TABAKA

Święto szkoły

Październik 2014

A. SAROMA - PALICKA

Zebranie z rodzicami

Styczeń 2015

A.CHOJNACKA

Zebranie z rodzicami

Wrzesień 2014

E. GÓRNA

Bal karnawałowy

Luty 2015

IV.WSPOMAGANIE - TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD DLA NAUCZYCIELI

 

 

Zadanie

Forma

Termin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

WSPOMAGANIE

Przekazywanie aktualnych informacji o problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych

tablica ogłoszeń

na bieżąco

Dyrektor

Lider WDN

 

Inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy z Kuratorium Oświaty i organem prowadzącym szkoły

bieżąca wymiana informacji

udział w naradach

wg planu KO i organu prowadzącego

wg potrzeb

Dyrektor

 

 

Organizacja nadzoru nad przebiegiem stażu nauczycieli (dokumentowanie realizacji stażu, ocena dorobku zawodowego) i praktykami studenckimi

 

bieżące konsultacje

na bieżąco

Dyrektor

Opiekun stażu

Opiekun praktyk

 

Planowanie dokonania oceny pracy zawodowej wybranych nauczycieli

 

na wniosek nauczycieli

zgodnie z wnioskiem dyrektora

 

Dyrektor

 

Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

bieżąca wymiana informacji

udział w spotkaniach zespołów nauczycieli

na bieżąco

Dyrektor

Wicedyrektor

Liderzy zespołów

 

ORGANIZACJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

 

Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.

nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi

prezentacja ofert

wrzesień 2013

na bieżąco

Lider WDN

Wicedyrektor

 

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia.

rozmowy

ankiety

wrzesień

Lider WDN

 

Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego. Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołów

 

ankiety

rozmowy

wg harmonogramu

 

Lider WDN

Przewodniczący zespołów n-li

 

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków budżetowych

warsztaty

kursy kwalifikacyjne

na bieżąco

Dyrektor

 

Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

kursy

konferencje

wrzesień/ październik

na bieżąco

Lider WDN

Nauczyciele

 

 

 

 

 

SZKOLENIA W RAMACH WDN

Tematyka wynikająca z potrzeb n-li i planu pracy placówki.

Załącznik-Harmonogram rad szkoleniowych w ramach WDN

rada szkoleniowa

warsztaty w zespołach nauczycieli

wg harmonogramu

dyrektor

lider WDN

liderzy zespołów

 

 

Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń

gromadzenie materiałów szkoleniowych dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,

organizacja warsztatów w zespołach

na bieżąco

 

lider WDN

liderzy zespołów

 

PROBLEMATYKA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Organizacja pracy szkoły oraz przydział czynności nauczycielom na rok szkolny 2013/2014

Obowiązująca dokumentacja i sposób jej prowadzenia,

Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rada organizacyjna

sierpień 2014

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Prezentacja planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rada informacyjna

wrzesień 2014

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2014/2015

Rada klasyfikacyjna

styczeń 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Sprawozdanie z działalności zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Rada analityczna

styczeń 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2014/2015.

Rada klasyfikacyjna

czerwiec 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2014/2015.

Sprawozdanie z działalności zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Rada analityczna

czerwiec 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty, art. 40; dyrektor szkoły przestawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru: §22: do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Przedstawienie wniosków ogólnych ze sprawowanego nadzoru

Rada analityczna

styczeń 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wnioski do planu pracy na rok szkolny 2015/2016

Rada informacyjna

sierpień 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

 

Maksymilianowo 15.09.2014 Podpis dyrektora szkoły

………………………………………

 

PLAN WDN

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Lp

Tematyka

 

 

Forma

Termin

Odpowiedzialny

Efekty

 

1

Nadzór pedagogiczny.

Ewaluacja wewnętrzna szkoły.

Organizacja pracy świetlicy.

Posiedzenie RP

 

15 IX 2014

 

G. Nowicka

 

Harmonogram nadzoru pedagogicznego.

Znajomość istoty ewaluacji.

2

Omówienie wyników sprawdzianów po kl. III i VI

Szkoleniowe

posiedzenie RP

6 X

2014

Wychowawcy klas III i VI

 

Analiza wyników i wnioski do dalszej pracy.

 

3

 

 

 

Comenius – program unijny

 

 

 

Posiedzenie RP

 

6 XI

2014

A. Kuczborska

 

Sprawozdanie z całości projektu.

4

 

 

Bezpieczeństwo w szkole.

Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”- realizacja priorytetu MEN

Szkoleniowe posiedzenie RP

 

 

8 XII

2014

W. Kwiatkowski

TWP -Bydgoszcz

 

Znajomość prawa oraz konsekwencji z jego nieprzestrzegania

5

 

Współpraca między zespołami nauczycielskimi.

 

 

Szkoleniowe posiedzenie RP

 

12 I

2015

W. Kwiatkowski

KPCEN

Bydgoszcz

Dobra współpraca między wszystkimi nauczycielami

6

Multimedia w nauczaniu: tablice interaktywne,

e-dziennik, programy edukacyjne , multibooki.

Szkoleniowe

posiedzenie RP

16 III

2015

 

W. Kwiatkowski

Sprawne posługiwanie się tablicami, e-dziennikiem

7

 

 

 

 

Stres, wypalenie zawodowe nauczycieli, radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 

 

Szkoleniowe posiedzenie RP

20 IV

2015

W. Kwiatkowski

KPCEN

TWP

Bydgoszcz

Umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych,

motywacja do dalszej pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

I. ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


 

Wymaganie 11 : Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.


 

1. Przedmiot ewaluacji: Wdrażanie wniosków z analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych w klasach I – III i IV – VI

Cele ewaluacji:

 • Pozyskanie informacji dotyczących wdrażania wnioskó z analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych o wewnętrznych w klasach I – III i IV – VI

 • Ocena efektywności wykorzystania wniosków (skuteczność działań dydaktycznych)

 • Podjęcie działań doskonalących


 

Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne


 

2. Przedmiot ewaluacji: Zachowanie uczniów na przerwach w aspekcie dyżurów pełnionych przez nauczycieli.

Cele ewaluacji:

 • Poprawienie organizacji dyżurów szkolnych mając na uwadze bezpieczeństwo oraz higienę pracy i odpoczynku

 • Zbadanie przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów na przerwach; łamanie regulaminów szkolnych

 • Zbadanie efektywności dyżurów pełnionych przez nauczycieli


 

Harmonogram przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej


 

Lp.

            Etapy ewaluacji

Termin

Realizator

1

Powołanie zespołów do przeprowadzenia ewaluacji.

wrzesień 2014

dyrektor

2

Powołanie koordynatora ds. ewaluacji.

wrzesień 2014

dyrektor

3

Problematyka ewaluacji zawarta w planie nadzoru.

do 15 września

dyrektor

4

Doprecyzowanie i sformułowanie pytań kluczowych.

październik 2014

zespół ds. ewaluacji

5

Harmonogram badań- opracowanie szczegółowego projektu  .

październik 2014

zespół ds. ewaluacji

6

Ustalenia źródeł i rodzajów potrzebnych informacji.

 

 

wg terminów zawartych w planie ewaluacji

 

 

zespół ds. ewaluacji

we współpracy ze wszystkimi nauczycielami

7

Opracowanie narzędzi badawczych

8

Prowadzenie badań.

9

Opracowanie zebranych danych.

10

Przeanalizowanie wyników.

11

Przygotowanie raportu z badanego obszaru.

12

Opracowanie projektu raportu.

maj 2015

 

koordynator ds. ewaluacji

13

Przedstawienie projektu raportu dyrektorowi.

 

maj 2015

koordynator ds. ewaluacji

14

Prezentacja raportu na radzie pedagogicznej.

 

maj 2015

koordynator ds. ewaluacji

15

Formy/ sposoby/  upowszechniania raportu:

- raport dostępny w sekretariacie szkoły,

- publikowany na stronie internetowej szkoły

- zapoznanie z fragmentami raportu rodziców na zebraniach.

czerwiec 2015

koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej, dyrektor szkoły

 

 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

IMPREZA SZKOLNA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego

 2. Sprzątanie świata

 3. Dzień nauczyciela

 4. Święto Szkoły

 5. Pasowanie na ucznia

 6. 11 Listopada

 7. Jasełka

 8. Jarmark bożonarodzeniowy

 9. Bal Przebierańców

 10. WOŚP

 11. Apel o bezpieczeństwie

 12. Pasowanie na czytelnika

 13. Powitanie wiosny

 14. Rocznica śmierci Jana Pawła II

 15. Wielkanocne obyczaje

 16. Konstytucja 3 Maja

 17. Dzień Książki

 18. Unia Europejska

 19. Festyn Rodzinny

 20. Pożegnanie klasy szóstej

 21. Zakończenie roku szkolnego

Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych

 

IX

IX

X

X

X

XI

XII

XII

I

I

I/VI

II

III

IV

IV

V

V

V

VI

VI

VI

Na bieżąco

 

Dyrektor

A. Górecka

E. Woźniak, J. Rymaszewska

E. Mikulska, R. Tabaka

J. Tadrowska, A. Kuczborska

M. Fijałkowska, A. Chojnacka

M. Sieluk, K. Jankowska

A. Buca, J. Opara

E. Górna, A. Janicka

A. Buca, A. Chojnacka, A. Saroma-Palicka

J. Tadrowska, D. Zielińska

W. Malak, wychowawcy klas I

M. Luka-Głowik, A. Janicka

R. Tabaka, A. Górecka

W. Kuczborski, M. Nowakowska

M. Fijałkowska, A. Piotrowska -Buca

W. Malak, wychowawcy I- VI

A. Górecka, M. Sieluk

M. Krawczuk, Ł. Bazelak

J. Opara, D. Lendle

Dyrektor

W. Kuczborski, K. Jankowska

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW POZASZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

RODZAJ KONKURSU

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

 

 1. Konkursy przedmiotowe

 2. Konkursy plastyczne

 3. Konkursy muzyczne

 4. Konkursy przedmiotowe

 • Kangur matematyczny”

 • Alfik matematyczny”

 • Kuratoryjny konkurs matematyczny

 • Alfik humanistyczny”

 • Gminny konkurs ortograficzny”

 • Kuratoryjny konkurs humanistyczny

 • Liczydełko” – kl. I- III

 1. Konkursy BRD

 • Konkurs BRD IV – VI“

 • Konkurs BRD I – III“

 1. Konkursy ekologiczne

 • Przyroda regionu i ochrona środowiska

 • Kuratoryjny konkurs przyrodniczy

 1. Szkolny konkurs nt. Jana Pawła II

 1. Konkursy językowe

 • J. angielskiego

 • J. niemieckiego

 1. Zawody sportowe

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MAKSYMILIANOWIE ROK SZKOLNY 2014/2015


 

Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora szkoły w roku szkolnym 2014/2015.


 

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013r poz. 560)

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

 • Koncepcja pracy szkoły

 • Wnioski z nadzoru dyrektora szkoły w roku 2013/2014


 

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w trybie planowych lub doraźnych działań. Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektora szkoły wynikają z potrzeb placówki.

 

ŹRÓDŁA PLANOWANIA NADZORU:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na pierwszym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

 2. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.

 3. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych

 4. Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego

Plan nadzoru pedagogicznego kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2014/2015:

Zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach:

Zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań:

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

Szkoła lub placówka organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych”.

 

 

Obszar wskazany przez Kuratora:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

Szkoła organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych wewnętrznych”;

Respektowane są normy społeczne”;

Tematyka kontroli planowanej w szkołach i placówkach:

Zgodność kształcenia w szkołach zawodach z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego

Prawidłowość prowadzonych prze szkołę działań wychowawczych i zapobiegawczych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej

Tematyka kontroli doraźnej w szkołach i placówkach w zadaniach z nadzoru pedagogicznego wskazanych przez Kuratora Oświaty:

Zgodność z przepisami opracowania i realizacji programu profilaktyki”.

Zgodność oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów z zapisami zawartymi w wewnątrzszkolnych systemach oceniania szkół ”

Monitorowanie:

Monitorowanie realizacji programów naprawczych a art. 34.

Monitorowanie sposobu wykorzystania analiz ilościowych i jakościowych wyników egzaminów zewnętrznych

 

WNIOSKI Z NADZORU DYREKTORA SZKOŁY W ROKU 2013/2014:

 1. Pełna realizacja nowej podstawy programowej

 2. Prawidłowość, jednolitość i rzetelność prowadzenia dokumentacji szkolnej, w tym e-dziennika zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na: systematyczne wpisy tematów lekcji, prawidłową numerację kolejnych zajęć, dokumentowanie frekwencji uczniów,

ograniczenie błędnych wpisów i związaną z nimi konieczność dokonywania poprawek.

 1. Monitorowanie przestrzegania punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć lekcyjnych, harmonogramu dyżurów, sprawowanie aktywnej opieki w czasie przerw, opracowanie zasad obowiązujących uczniów podczas przerw międzylekcyjnych, śniadaniowej i obiadowych

 2. Kontynuować kierunki działań związane z potrzebami edukacyjnymi dzieci – efektywność pomocy PP, indywidualizacja procesu nauczania, różnorodność form pomocy, dostosowanie czasu pracy do potrzeb ucznia

 3. Upowszechniać realizację szkolnych projektów mobilizujących uczniów do samodzielnego szukania rozwiązań , korzystania z różnorodnych źródeł informacji, łączenia wiedzy z praktyką. Włączenie we wspólne działania wszystkich nauczycieli

 4. Dbać aby szkoła osiągnęła wysoki poziom kształcenia, uwzględniając w swojej pracy wnioski zespołów nauczycieli wynikające z pracy w roku szkolnym 2013/2014 oraz szczegółowej analizy wyników diagnoz, testów trzecioklasistów oraz sprawdzianu po klasie szóstej

 5. Udoskonalać organizację pracy świetlicy szkolnej zapewniając dzieciom właściwą opiekę i szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 6. Włączenie wszystkich nauczycieli do działań podnoszących jakość pracy szkoły, w tym większe zaangażowanie w realizację zadań wynikających z ewaluacji wewnętrznej.

 7. Zwiększenie udziału rodziców na „drzwiach otwartych”, zajęciach otwartych oraz warsztatach organizowanych przez specjalistów

 

ISTOTA I CEL NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny w szkole polega na:

 1. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli;

 2. Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

 3. Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 4. Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

W zakresie wymienionym w pkt 1) i 2) nadzorowi podlega w szczególności:

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;

2) realizacja podstawy programowej i ramowych rozkładów dnia;

3) przestrzeganie statutu szkoły;

4) przestrzeganie praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

5) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Celem nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie jest doskonalenie jakości pracy szkoły.


 

ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. Nadzór pedagogiczny w szkole sprawuje dyrektor.

 2. Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w sposób planowy, ale może być realizowany również doraźnie.

 3. Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.

 4. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:

 • jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,

 • gromadzenia informacji o pracy szkoły i nauczycieli z różnych źródeł, z uwzględnieniem informacji pozyskiwanych od nauczycieli.

 • obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli,

 • etyki zawodowej,

 • dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników  nadzoru.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor współpracuje z Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy.


 

FORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. ewaluacja wewnętrzna

 2. kontrola

 3. wspomaganie


 


 


 

Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające przeprowadzane przez dyrektora szkoły w odniesieniu do wybranych zagadnień, uznanych w szkole za istotne, które prowadzi do określenia stopnia spełniania przez szkołę wymagań stawianych przez państwo na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku. Wyniki ewaluacji służą do podejmowania działań mających na celu doskonalenie jakości pracy szkoły.


 

Kontrola – działania dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.


 

Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań  w szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów. Dyrektor wspomaga nauczycieli w szczególności przez:

 • organizowanie szkoleń i narad,

 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

W celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1, dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. Ponadto dyrektor stosuje inne formy m.in. analizuje dokumentację obowiązującą w szkole oraz prowadzi obserwacje diagnozujące, ukierunkowane na efekty procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego (kompetencje uczniów).


 

UZUPEŁNIAJĄCE FORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. Monitorowanie – forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów.

 2. Badanie i analizowanie opracowań raportów z egzaminów zewnętrznych, protokołów kontroli zewnętrznych instytucji, wyników audytów.

 3. Ocenianie pracy nauczycieli.

 4. Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.

 5. Ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

 6. Informacja o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.


 

ZADANIA DYREKTORA W ZAKRESIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO:

 1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady Pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku, którego plan dotyczy;

 2. Organizowanie problemowej ewaluacji wewnętrznej celem oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez nauczycieli szkoły w odniesieniu do założonych celów, służącej doskonaleniu tych działań;

 3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli;

 4. Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych;

 5. Systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności (monitorowanie);

 6. Analizowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wymagań wynikających z podstawy programowej;

 7. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły (art. 40 ustawy o systemie oświaty);

 8. Przedstawienie do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

 9. Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

 10. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, współpracy między nauczycielami w ramach powoływanych zespołów nauczycieli, delegowaniu nauczycieli na zewnętrzne formy doskonalenia i inne;

 11. Badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art. 33 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.


 

DOKUMENTACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

1. Plan nadzoru zawiera:

 • cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

 • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

 • tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

2. Dyrektor gromadzi także dokumentację potwierdzającą ewaluację, kontrolę i wspomaganie: arkusze obserwacji, arkusze badania dokumentów, ankiety, inne.


 

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI

W celu przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powołuje zespół ds. ewaluacji. Jego zadaniem jest ścisła współpraca z dyrektorem podczas oceny przebiegu procesów zachodzących w szkole, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku. Do szczegółowych zadań zespołu należy m.in.: opracowywanie narzędzi badawczych, udział w analizie dokumentów, zbieranie informacji od ankietowanych podmiotów, udział w przygotowaniu i analizie ilościowo-jakościowej wyników oraz formułowaniu wniosków i rekomendacji.

 

 

 

 

 

 

Procedura ewaluacji:

 1. Dyrektor spotyka się z zespołem ds. ewaluacji – objaśnia przedmiot, zakres badania i harmonogram ewaluacji, tj. zadania i terminy ich wykonania w oparciu o plan nadzoru pedagogicznego.

 2. Zespół przygotowuje narzędzia ewaluacyjne (arkusze analizy dokumentów, ankiety, arkusze analizy osiągnięć uczniów) odpowiednio do zadań.

 3. Zespół wykonuje ustalone zadania z wykorzystaniem narzędzi, tj. dokonuje analizy dokumentów, przeprowadza ankiety, dokonuje analizy osiągnięć uczniów we współpracy z nauczycielami – według harmonogramu.

 4. Zespół podsumowuje ankiety, dokonuje analizy dokumentów oraz ustalonych osiągnięć uczniów, opracowuje wyniki swoich czynności, proponuje wnioski.

 5. Dyrektor prowadzi obserwacje – według planu.

 6. Dyrektor spotyka się z zespołem i przyjmuje wyniki badań, w tym wypełnione i podsumowane materiały oraz propozycje wniosków.

 7. Dyrektor analizuje otrzymane od zespołu materiały – ustala ostateczne wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji z uwzględnieniem prowadzonych przez siebie czynności (w tym obserwacji).

 8. Dyrektor po pierwszym półroczu przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z:

 • przeprowadzonych kontroli,

 • form wspomagania,

 • informacji o działalności szkoły.

 1. W drugim półroczu kontynuowane są działania zgodnie z planem nadzoru, ewentualnie doraźne.

 2. Po drugim półroczu, najpóźniej do 31 sierpnia 2015 r., dyrektor przedstawi radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z:

 • ewaluacji wybranych zagadnień,

 • przeprowadzonych kontroli,

 • form wspomagania,

 • informacji o działalności szkoły.


 

Zespół do spraw ewaluacji

J. Opara

M. Fijałkowska

A. Kuczborska

M. Sieluk

D. Zielińska

E. Mikulska

 

 

 

II. KONTROLA

Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Rozporządzenie MEN z dnia z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania […] oraz WSO (Statut)

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz.1112, nr 137, poz.1304, nr 203, poz.1966, nr 213, poz.2081 i nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959 i nr 179, poz. 1845)

 

Cel kontroli

Zakres kontroli

Sposób realizacji

Narzędzia/

dowody

Kogo dotyczy?

Termin

 

Przygotowanie dzieci 5 i 6 letnich do podjęcia nauki w szkole

Terminowość przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej: wstępnej i końcowej. Procedura przekazania informacji rodzicom.

analiza dokumentacji

- arkusze diagnozy GS

Arkusz analizy

Protokoły zebrań

M. Nowakowska

K. Jankowska

XI

V

 

Planowanie pracy nauczyciela zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Zgodność planów wynikowych z treściami podstawy programowej i wpisami w dziennikach lekcyjnych. Nanoszenie bieżących uwag.

Kontrola dokumentacji

- plany wynikowe

Arkusz kontroli

 

 

Nauczyciele uczący w klasach 0 - VI

IX

I

V

Kontrola realizacji obowiązkowej, określonej w podstawie programowej, liczby godzin dla danych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia, w tym godzin realizowanych w bibliotece.

Kontrola dokumentacji

- dzienniki lekcyjne

Arkusz kontroli

II

VI

 

 

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania

Systematyczność prowadzenia e-dziennika i jego zgodność z dziennikiem konwencjonalnym

 

Kontrola dokumentacji

- dzienniki lekcyjne

- e- dziennik

Arkusze kontroli

Nauczyciele uczący w klasach 0 - VI

Cały rok

Prawidłowość zapisów danych o uczniach i danych informacyjnych

Arkusze kontroli

Wychowawcy 0 - VI

IX

Systematyczność wpisów tematów i potwierdzenie odbycia zajęć podpisem nauczyciela

 

Arkusze kontroli

Nauczyciele uczący w klasach 0 - VI

Cały rok

Dokumentowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych

 

Skuteczność i efektywność udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Kontrola realizacji zaleceń pomocy PP w opiniach i orzeczeniach

Analiza dokumentacji

- opinie, orzeczenia

Arkusz analizy

I. Jaracz

IX

Prawidłowość prowadzenia dokumentacji pomocy PP przez wychowawców

Analiza dokumentacji

Dokumentacja PPP

Arkusz analizy

Wychowawcy klas

0 - VI

II

V

Zgodność planów pracy z realizacją podejmowanych działań przez logopedę i pedagoga

Analiza dokumentacji

- plan pracy logopedy

- plan pracy pedagoga

Arkusz analizy

M. Luka – Głowik

I. Jaracz

I

VI

Organizacja zajęć uwzględniająca indywidualne potrzeby dzieci ich uzdolnienia i zainteresowania

 

Prawidłowość organizacji zajęć i prowadzenia dokumentacji w ramach art.42KN (zespoły wyrównawcze, koła zainteresowań, zajęcia wspierające rozwój).

Obserwacja

Kontrola dokumentacji

- plany pracy, dzienniki

Arkusz obserwacji

Arkusz kontroli

N-le realizujący zajęcia w ramach KN

IX

raz w m-cu

Organizacja zajęć indywidualnych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych w zakresie zgodności z zaleceniami PPP.

Obserwacja

Kontrola dokumentacji

- plany zajęć, dzienniki

Arkusz obserwacji

Arkusz kontroli

E. Mikulska

I. Jaracz

M. Nowakowska

X

II

VI

Prawidłowość organizacji i prowadzenia dokumentacji zajęć wspomagania i korygowania rozwoju

Obserwacja

Kontrola dokumentacji

- plany zajęć

Arkusz obserwacji

Arkusz kontroli

K. Jankowska

M. Nowakowska

X

II

VI

Współpraca n-li z bibliotekarzem w zakresie realizacji treści nowej podstawy programowej

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie WSO

Aktualizacja WSO i zgodność PSO z WSO. Umieszczenie PSO na stronie szkoły.

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Nauczyciele

I-VI

X

Kontrola wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotów w kl. IV – VI. Dostępność na stronie szkoły wymagań podstawowych i ponadpodstawowych.

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Nauczyciele

IV - VI

X

Rytmiczność oceniania – (opis, waga ocen) częstotliwość i różnorodność form oceniania w klasach I – VI.

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Nauczyciele I - VI

XI, I, IV, VI

 

 

Kontrola organizacji pracy świetlicy

Przestrzeganie procedur zgłaszania i przebywania dzieci w świetlicy

Analiza kart zgłoszeń i

regulaminu świetlicy

Arkusz kontroli

 

 

 

Arkusz analizy dokumentacji

 

 

A. Janicka

   1.  

J. Opara

 

E. Górna

 

 

X

Monitorowanie liczebności grup świetlicowych i dokumentowanie frekwencji

Obserwacja

Analiza dokumentacji

na bieżąco

Badanie dokumentacji świetlicy pod kątem

zgodności z programami wychowania i profilaktyki i odniesienia do treści nowej podstawy programowej

Analiza dokumentacji

roczny, miesięczne, tygodniowe plany pracy, dziennik zajęć

 

XI

V

Prowadzenie podstawowej dokumentacji wychowawczej:

Realizacja klasowych planów profilaktycznych

 

Analiza dokumentacji

Protokoły zebrań

Teczka wychowawcy

Zeszyty korespondencji

Arkusz analizy

Wychowawcy

0 -VI

II, VI

Realizacja planów współpracy z rodzicami

Arkusz analizy

I, V

Monitorowanie realizacji innowacji programowych

Badanie organizacji przebiegu innowacji i zgodności z planem pracy

Kontrola dokumentacji

Programy zajęć

Arkusz kontroli

A. Kuczborska

E. Woźniak

J. Rymaszewska

XII

V

 

Przestrzeganie norm i zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

 

Organizacja i prawidłowość prowadzenia dokumentacji wyjść, wycieczek i imprez szkolnych.

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Organizatorzy

Na bieżąco

Przestrzeganie przez nauczycieli harmonogramu dyżurów i regulaminu nauczyciela dyżurnego

Obserwacja

 

Arkusz obserwacji

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa danych

osobowych uczniów

Kontrola dokumentacji

Arkusz kontroli

Wszyscy nauczyciele

Na bieżąco

 

 

II.OBSERWACJE

 

Cele obserwacji:

 1. Ocena efektów pracy nauczyciela w zakresie wybranych elementów procesu dydaktycznego, wychowawczego lub opiekuńczego

 2. Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela i stopnia realizacji przez niego zadań edukacyjnych

 3. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wzajemne dzielenie się wiedzą i umiejętnościami oraz doświadczeniem

 4. Diagnoza realizacji wybranych działań edukacyjnych

 5. Ocena rezultatów procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego na podstawie bezpośredniej obserwacji umiejętności, postaw i prezentowanej wiedzy uczniów

Obserwacji mogą podlegać:

 • zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne z uczniami

 • spotkania z rodzicami

 • imprezy szkolne

 • dyżury

 • organizacja pracy pedagoga, logopedy, nauczyciela biblioteki, wychowawców świetlicy

Tematyka obserwacji:

 1. Obserwacja pracy uczniów na lekcji, ich nawyków, zachowań, stosunku do pracy i nauczyciela,

 2. Indywidualizacja procesu nauczania (uczeń zdolny, uczeń z trudnościami)

 3. Trafność doboru środków dydaktycznych, zastosowanie atrakcyjnych nowatorskich metod i form

 4. Realizacja podstawy programowej

 5. Częstotliwość wystawiania ocen cząstkowych, stosowanie różnych form kontroli wiedzy uczniów

 6. Umiejętność pracy zespołowej

 7. Uzasadnienie oceny przez nauczyciela oraz przekazywanie informacji zwrotnej

 8. Poziom osiągania przez nauczyciela wyznaczonych celów

 9. Wykorzystanie czasu zajęć edukacyjnych

 10. Celowość zadawania prac domowych - dostosowanie do indywidualnych możliwości uczniów

 11. Rzetelność pełnienia dyżurów

 12. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 13. Wdrażanie wniosków po analizie diagnoz wstępnych i końcowych, sprawdzianów zewnętrznych oraz indywidualnych wniosków przyjętych przez nauczycieli do pracy na dany rok

 14. Stosowanie środków audiowizualnych oraz technologii informatycznych

 15. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zajęć

 16. Formy i metody pracy w świetlicy, wspieranie ucznia z trudnościami i ucznia zdolnego

 17. Umiejętności samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków i wykorzystania zdobytej wiedzy

 18. Organizacja procesów edukacyjnych umożliwiająca uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy

 

 

HARMONOGRAM OBSERWACJI

 

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

OBSERWACJA DORADCZO - DOSKONALĄCE

A.JANICKA

 

 

Zajęcia świetlicowe

 

 

 

 

 

 

 

E. GÓRNA

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia świetlicowe

 

 

Ł. BAZELAK

 

 

V b

Matematyka

 

 

V a,b Zespół

wyrównawczy

 

VIa

Informatyka

 

 

K. JANKOWSKA

 

0b Wych. przedszkolne

 

 

 

 

 

 

0b Zajęcia

otwarte

 

A.CHOJNACKA

Zebranie z rodzicami

 

 

 

 

 

VIa, b

Językangielski

 

 

 

OBSERWACJE DIAGNOZUJĄCE

I. JARACZ

 

 

 

 

Zaj. korek-

kompensacyjne

 

 

 

 

 

M. LUKA – GŁOWIK

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia logopedyczne

 

M. NOWAKOWSKA

 

 

 

0a Zajęcia otwarte

 

 

 

 

 

 

M. SIELUK

 

 

 

 

 

 

VIb

Matematyka

 

 

 

W. KUCZBORSKI

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja matematyczna

 

 

A. SAROMA-

PALICKA

 

 

 

 

 

Edukacja polonistyczna

 

 

 

 

E. MIKULSKA

 

 

 

 

 

 

VIa

Język polski

 

 

 

A.PIOTROWSKA-

BUCA

 

 

 

 

 

VIa,b

Język angielski

 

 

 

 

M. KRAWCZUK

 

 

 

 

IVb Wych. fizyczne

 

 

 

 

 

 

J. RYMASZEWSKA

 

 

 

Edukacja

plast - muz

 

 

 

 

 

 

A. KUCZBORSKA

 

 

Innowacja

Zaj. otwarte

 

 

 

 

 

 

 

OBSERWACJA INNYCH ZAJĘĆ ZWIĄZANYCH Z PRACĄ SZKOŁY

    1. D. LENDLE

Pożegnanie klas VI

Czerwiec 2015

R. TABAKA

Święto szkoły

Październik 2014

A. SAROMA - PALICKA

Zebranie z rodzicami

Styczeń 2015

A.CHOJNACKA

Zebranie z rodzicami

Wrzesień 2014

E. GÓRNA

Bal karnawałowy

Luty 2015

IV.WSPOMAGANIE - TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD DLA NAUCZYCIELI

 

 

Zadanie

Forma

Termin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

WSPOMAGANIE

Przekazywanie aktualnych informacji o problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych

tablica ogłoszeń

na bieżąco

Dyrektor

Lider WDN

 

Inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy z Kuratorium Oświaty i organem prowadzącym szkoły

bieżąca wymiana informacji

udział w naradach

wg planu KO i organu prowadzącego

wg potrzeb

Dyrektor

 

 

Organizacja nadzoru nad przebiegiem stażu nauczycieli (dokumentowanie realizacji stażu, ocena dorobku zawodowego) i praktykami studenckimi

 

bieżące konsultacje

na bieżąco

Dyrektor

Opiekun stażu

Opiekun praktyk

 

Planowanie dokonania oceny pracy zawodowej wybranych nauczycieli

 

na wniosek nauczycieli

zgodnie z wnioskiem dyrektora

 

Dyrektor

 

Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

bieżąca wymiana informacji

udział w spotkaniach zespołów nauczycieli

na bieżąco

Dyrektor

Wicedyrektor

Liderzy zespołów

 

ORGANIZACJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

 

Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.

nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi

prezentacja ofert

wrzesień 2013

na bieżąco

Lider WDN

Wicedyrektor

 

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia.

rozmowy

ankiety

wrzesień

Lider WDN

 

Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego. Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołów

 

ankiety

rozmowy

wg harmonogramu

 

Lider WDN

Przewodniczący zespołów n-li

 

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków budżetowych

warsztaty

kursy kwalifikacyjne

na bieżąco

Dyrektor

 

Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

kursy

konferencje

wrzesień/ październik

na bieżąco

Lider WDN

Nauczyciele

 

 

 

 

 

SZKOLENIA W RAMACH WDN

Tematyka wynikająca z potrzeb n-li i planu pracy placówki.

Załącznik-Harmonogram rad szkoleniowych w ramach WDN

rada szkoleniowa

warsztaty w zespołach nauczycieli

wg harmonogramu

dyrektor

lider WDN

liderzy zespołów

 

 

Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń

gromadzenie materiałów szkoleniowych dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,

organizacja warsztatów w zespołach

na bieżąco

 

lider WDN

liderzy zespołów

 

PROBLEMATYKA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Organizacja pracy szkoły oraz przydział czynności nauczycielom na rok szkolny 2013/2014

Obowiązująca dokumentacja i sposób jej prowadzenia,

Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rada organizacyjna

sierpień 2014

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Prezentacja planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2014/2015

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rada informacyjna

wrzesień 2014

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2014/2015

Rada klasyfikacyjna

styczeń 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Sprawozdanie z działalności zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Rada analityczna

styczeń 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2014/2015.

Rada klasyfikacyjna

czerwiec 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2014/2015.

Sprawozdanie z działalności zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Rada analityczna

czerwiec 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty, art. 40; dyrektor szkoły przestawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru: §22: do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Przedstawienie wniosków ogólnych ze sprawowanego nadzoru

Rada analityczna

styczeń 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wnioski do planu pracy na rok szkolny 2015/2016

Rada informacyjna

sierpień 2015

Dyrektor

Wicedyrektor

 

 

Maksymilianowo 15.09.2014 Podpis dyrektora szkoły

………………………………………

 

PLAN WDN

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Lp

Tematyka

 

 

Forma

Termin

Odpowiedzialny

Efekty

 

1

Nadzór pedagogiczny.

Ewaluacja wewnętrzna szkoły.

Organizacja pracy świetlicy.

Posiedzenie RP

 

15 IX 2014

 

G. Nowicka

 

Harmonogram nadzoru pedagogicznego.

Znajomość istoty ewaluacji.

2

Omówienie wyników sprawdzianów po kl. III i VI

Szkoleniowe

posiedzenie RP

6 X

2014

Wychowawcy klas III i VI

 

Analiza wyników i wnioski do dalszej pracy.

 

3

 

 

 

Comenius – program unijny

 

 

 

Posiedzenie RP

 

6 XI

2014

A. Kuczborska

 

Sprawozdanie z całości projektu.

4

 

 

Bezpieczeństwo w szkole.

Wzmocnienie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych”- realizacja priorytetu MEN

Szkoleniowe posiedzenie RP

 

 

8 XII

2014

W. Kwiatkowski

TWP -Bydgoszcz

 

Znajomość prawa oraz konsekwencji z jego nieprzestrzegania

5

 

Współpraca między zespołami nauczycielskimi.

 

 

Szkoleniowe posiedzenie RP

 

12 I

2015

W. Kwiatkowski

KPCEN

Bydgoszcz

Dobra współpraca między wszystkimi nauczycielami

6

Multimedia w nauczaniu: tablice interaktywne,

e-dziennik, programy edukacyjne , multibooki.

Szkoleniowe

posiedzenie RP

16 III

2015

 

W. Kwiatkowski

Sprawne posługiwanie się tablicami, e-dziennikiem

7

 

 

 

 

Stres, wypalenie zawodowe nauczycieli, radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 

 

Szkoleniowe posiedzenie RP

20 IV

2015

W. Kwiatkowski

KPCEN

TWP

Bydgoszcz

Umiejętność radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych,

motywacja do dalszej pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

I. ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015


 

Wymaganie 11 : Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.


 

1. Przedmiot ewaluacji: Wdrażanie wniosków z analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych w klasach I – III i IV – VI

Cele ewaluacji:

 • Pozyskanie informacji dotyczących wdrażania wnioskó z analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych o wewnętrznych w klasach I – III i IV – VI

 • Ocena efektywności wykorzystania wniosków (skuteczność działań dydaktycznych)

 • Podjęcie działań doskonalących


 

Wymaganie 5: Respektowane są normy społeczne


 

2. Przedmiot ewaluacji: Zachowanie uczniów na przerwach w aspekcie dyżurów pełnionych przez nauczycieli.

Cele ewaluacji:

 • Poprawienie organizacji dyżurów szkolnych mając na uwadze bezpieczeństwo oraz higienę pracy i odpoczynku

 • Zbadanie przyczyn niewłaściwych zachowań uczniów na przerwach; łamanie regulaminów szkolnych

 • Zbadanie efektywności dyżurów pełnionych przez nauczycieli


 

Harmonogram przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej


 

Lp.

            Etapy ewaluacji

Termin

Realizator

1

Powołanie zespołów do przeprowadzenia ewaluacji.

wrzesień 2014

dyrektor

2

Powołanie koordynatora ds. ewaluacji.

wrzesień 2014

dyrektor

3

Problematyka ewaluacji zawarta w planie nadzoru.

do 15 września

dyrektor

4

Doprecyzowanie i sformułowanie pytań kluczowych.

październik 2014

zespół ds. ewaluacji

5

Harmonogram badań- opracowanie szczegółowego projektu  .

październik 2014

zespół ds. ewaluacji

6

Ustalenia źródeł i rodzajów potrzebnych informacji.

 

 

wg terminów zawartych w planie ewaluacji

 

 

zespół ds. ewaluacji

we współpracy ze wszystkimi nauczycielami

7

Opracowanie narzędzi badawczych

8

Prowadzenie badań.

9

Opracowanie zebranych danych.

10

Przeanalizowanie wyników.

11

Przygotowanie raportu z badanego obszaru.

12

Opracowanie projektu raportu.

maj 2015

 

koordynator ds. ewaluacji

13

Przedstawienie projektu raportu dyrektorowi.

 

maj 2015

koordynator ds. ewaluacji

14

Prezentacja raportu na radzie pedagogicznej.

 

maj 2015

koordynator ds. ewaluacji

15

Formy/ sposoby/  upowszechniania raportu:

- raport dostępny w sekretariacie szkoły,

- publikowany na stronie internetowej szkoły

- zapoznanie z fragmentami raportu rodziców na zebraniach.

czerwiec 2015

koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej, dyrektor szkoły

 

 

KALENDARZ IMPREZ SZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

IMPREZA SZKOLNA

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

 

 1. Rozpoczęcie roku szkolnego

 2. Sprzątanie świata

 3. Dzień nauczyciela

 4. Święto Szkoły

 5. Pasowanie na ucznia

 6. 11 Listopada

 7. Jasełka

 8. Jarmark bożonarodzeniowy

 9. Bal Przebierańców

 10. WOŚP

 11. Apel o bezpieczeństwie

 12. Pasowanie na czytelnika

 13. Powitanie wiosny

 14. Rocznica śmierci Jana Pawła II

 15. Wielkanocne obyczaje

 16. Konstytucja 3 Maja

 17. Dzień Książki

 18. Unia Europejska

 19. Festyn Rodzinny

 20. Pożegnanie klasy szóstej

 21. Zakończenie roku szkolnego

Oprawa muzyczna uroczystości szkolnych

 

IX

IX

X

X

X

XI

XII

XII

I

I

I/VI

II

III

IV

IV

V

V

V

VI

VI

VI

Na bieżąco

 

Dyrektor

A. Górecka

E. Woźniak, J. Rymaszewska

E. Mikulska, R. Tabaka

J. Tadrowska, A. Kuczborska

M. Fijałkowska, A. Chojnacka

M. Sieluk, K. Jankowska

A. Buca, J. Opara

E. Górna, A. Janicka

A. Buca, A. Chojnacka, A. Saroma-Palicka

J. Tadrowska, D. Zielińska

W. Malak, wychowawcy klas I

M. Luka-Głowik, A. Janicka

R. Tabaka, A. Górecka

W. Kuczborski, M. Nowakowska

M. Fijałkowska, A. Piotrowska -Buca

W. Malak, wychowawcy I- VI

A. Górecka, M. Sieluk

M. Krawczuk, Ł. Bazelak

J. Opara, D. Lendle

Dyrektor

W. Kuczborski, K. Jankowska

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM KONKURSÓW POZASZKOLNYCH

ROK SZKOLNY 2014/2015

 

RODZAJ KONKURSU

TERMIN

ODPOWIEDZIALNY

 

 1. Konkursy przedmiotowe

 2. Konkursy plastyczne

 3. Konkursy muzyczne

 4. Konkursy przedmiotowe

 • Kangur matematyczny”

 • Alfik matematyczny”

 • Kuratoryjny konkurs matematyczny

 • Alfik humanistyczny”

 • Gminny konkurs ortograficzny”

 • Kuratoryjny konkurs humanistyczny

 • Liczydełko” – kl. I- III

 1. Konkursy BRD

 • Konkurs BRD IV – VI“

 • Konkurs BRD I – III“

 1. Konkursy ekologiczne

 • Przyroda regionu i ochrona środowiska

 • Kuratoryjny konkurs przyrodniczy

 1. Szkolny konkurs nt. Jana Pawła II

 1. Konkursy językowe

 • J. angielskiego

 • J. niemieckiego

 1. Zawody sportowe

 

 

 

wg harmonogramu

wg harmonogramu

 

III

XI

I półrocze

XI

I półrocze

I półrocze

II półrocze

 

II półrocze

II półrocze

 

IV

XI

II półrocze

 

wg harmonogramu

wg harmonogramu

wg harmonogramu

 

 

W. Malak, J. Tadrowska

K. Jankowska, W. Kuczborski

 

Ł. Bazelak, M. Sieluk

Ł. Bazelak, M. Sieluk

Ł. Bazelak, M. Sieluk

M. Fijałkowska, E. Mikulska

M. Fijałkowska, E. Mikulska

M. Fijałkowska, E. Mikulska

J. Tadrowska

 

L. Grabara

J. Tadrowska

 

A. Górecka, G. Nowicka

A. Górecka, G. Nowicka

R. Tabaka, A. Górecka

 

A. Buca, A. Chojnacka, A. Kuczborska

D. Lendle

M. Krawczuk

 

 

 

 

wg harmonogramu

wg harmonogramu

 

III

XI

I półrocze

XI

I półrocze

I półrocze

II półrocze

 

II półrocze

II półrocze

 

IV

XI

II półrocze

 

wg harmonogramu

wg harmonogramu

wg harmonogramu

 

 

W. Malak, J. Tadrowska

K. Jankowska, W. Kuczborski

 

Ł. Bazelak, M. Sieluk

Ł. Bazelak, M. Sieluk

Ł. Bazelak, M. Sieluk

M. Fijałkowska, E. Mikulska

M. Fijałkowska, E. Mikulska

M. Fijałkowska, E. Mikulska

J. Tadrowska

 

L. Grabara

J. Tadrowska

 

A. Górecka, G. Nowicka

A. Górecka, G. Nowicka

R. Tabaka, A. Górecka

 

A. Buca, A. Chojnacka, A. Kuczborska

D. Lendle

M. Krawczuk

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo

  konto bankowe Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

  BS Bydgoszcz Oddział Osielsko 14 8142 1033 0002 9186 2000 0001

  Dyrektor przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorki od godz. 13.00-15.00
  W pozostałe dni po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć