Nawigacja

Plan nadzoru pedagogicznego

 

 

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MAKSYMILIANOWIE

ROK SZKOLNY 2013/2014


 

Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013-2014.


 

PODSTAWY PRAWNE:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późń. zm.)

 • Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560).

 • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014

 • Koncepcja pracy szkoły

 • Wnioski z nadzoru dyrektora szkoły w roku 2012-2013


 

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań. Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektora szkoły wynikają z potrzeb placówki.


 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

 • Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów.

 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych.


 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014:

Zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach:

Zbieranie i analizowanie informacji w zakresie wymagań:

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się”;

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej”;

Respektowane są normy społeczne”.


 

Obszar wskazany przez Kuratora

Uczniowie są aktywni”;

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”;

Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi”.

Tematyka kontroli planowanej w szkołach i placówkach:

 • Organizacja kształcenia uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych.

 • Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej.

 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w czasie pobytu w szkole.

 • Wybór podręczników przez nauczycieli i działania organizacyjne dyrektora szkoły umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły.

 • Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w klasach I-III publicznej szkoły podstawowej.

Tematyka kontroli doraźnej w szkołach w zadaniach z nadzoru pedagogicznego wskazanych przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

1. „Prawidłowość funkcjonowania niepublicznego przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego zgodnie z przepisami prawa”.

2. „Zgodność statutu szkoły/placówki z obowiązującym prawem”


 

WNIOSKI Z NADZORU DYREKTORA SZKOŁY W ROKU 2012/2013:

 1. Kontynuować monitorowanie realizacji nowej podstawy programowej oraz dobór programów nauczania i podręczników (zorganizowanie giełdy podręczników używanych)

 2. Prawidłowość, jednolitość i rzetelność prowadzenia dokumentacji szkolnej zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokumentowanie frekwencji uczniów, ograniczenie błędnych wpisów i związaną z nimi konieczność dokonywania poprawek.

 3. Kontynuować bieżące kontrole w zakresie przestrzegania harmonogramu dyżurów i regulaminu nauczyciela dyżurnego

 4. Opracować sposób prowadzenia dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem z dn. 30.04. 2013 - zweryfikować karty oceny efektywności

 5. Kontynuować kierunki działań związane z potrzebami edukacyjnymi dzieci – indywidualizacja procesu nauczania, różnorodność form pomocy, dostosowanie czasu pracy do potrzeb ucznia

 6. Motywować uczniów do systematycznej pracy, zachęcać do udziału w konkursach przedmiotowych i upowszechniać osiągnięcia uczniów.

 7. Podjąć działania realizacji szkolnych projektów mobilizujących uczniów do samodzielnego szukania rozwiązań , korzystania z różnorodnych źródeł informacji, łączenia wiedzy z praktyką.

 8. Dbać aby szkoła osiągnęła wysoki poziom kształcenia, uwzględniając w swojej pracy między innymi wnioski zespołów nauczycieli wynikające z pracy w roku szkolnym 2012/2013 oraz szczegółowej analizy wyników diagnoz, testów trzecioklasistów oraz sprawdzianu po klasie szóstej

 9. Udoskonalać organizację pracy świetlicy szkolnej zapewniając dzieciom opiekę i szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych.

 10. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie pobytu dzieci w szkole i poza nią (wyjścia poza teren szkoły, wycieczki)

 11. Włączenie wszystkich nauczycieli do przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej.


 

ISTOTA I CEL NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny w szkole polega na:

 1. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli;

 2. Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

 3. Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 4. Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

W zakresie wymienionym w pkt 1) i 2) nadzorowi podlega w szczególności:

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;

2) realizacja podstawy programowej i ramowych rozkładów dnia;

3) przestrzeganie statutu szkoły;

4) przestrzeganie praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

5) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Celem nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie jest doskonalenie jakości pracy szkoły.


 

ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. Nadzór pedagogiczny w szkole sprawuje dyrektor.

 2. Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w sposób planowy, ale może być realizowany również doraźnie.

 3. Nadzorowi podlegają wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szkole.

 4. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest z uwzględnieniem następujących zasad:

 • jawności wymagań i sposobów kontroli ich realizacji,

 • gromadzenia informacji o pracy szkoły i nauczycieli z różnych źródeł, z uwzględnieniem informacji pozyskiwanych od nauczycieli.

 • obiektywnej i pełnej oceny jakości pracy i poszczególnych nauczycieli,

 • etyki zawodowej,

 • dokumentowania uwag, spostrzeżeń i wyników  nadzoru.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor współpracuje z Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy.


 

FORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. ewaluacja wewnętrzna

 2. kontrola

 3. wspomaganie


 


 

Ewaluacja – praktyczne badanie oceniające przeprowadzane przez dyrektora szkoły w odniesieniu do wybranych zagadnień, uznanych w szkole za istotne, które prowadzi do określenia stopnia spełniania przez szkołę wymagań stawianych przez państwo na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku. Wyniki ewaluacji służą do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły.


 

Kontrola – działania dyrektora szkoły w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.


 

Wspomaganie – działania dyrektora mające na celu inspirowanie i intensyfikowanie procesów służących poprawie i doskonaleniu działań  w szkole, ukierunkowanych na rozwój uczniów. Dyrektor wspomaga nauczycieli w szczególności przez:

 • organizowanie szkoleń i narad,

 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

W celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1, dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. Ponadto dyrektor stosuje inne formy m.in. analizuje dokumentację obowiązującą w szkole oraz prowadzi obserwacje diagnozujące, ukierunkowane na efekty procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego (kompetencje uczniów).


 

UZUPEŁNIAJĄCE FORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. Monitorowanie – forma systematycznej analizy przebiegu działań lub procesów.

 2. Badanie i analizowanie opracowań raportów z egzaminów zewnętrznych, protokołów kontroli zewnętrznych instytucji, wyników audytów.

 3. Ocenianie pracy nauczycieli.

 4. Gromadzenie danych statystycznych mających istotną wartość informacyjną.

 5. Ocenianie dorobku zawodowego nauczycieli za okres odbywania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

 6. Informacja o realizacji planu nadzoru pedagogicznego.


 

ZADANIA DYREKTORA W ZAKRESIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO:

 1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznanie z nim członków Rady Pedagogicznej w terminie do 15 września każdego roku, którego plan dotyczy;

 2. Organizowanie problemowej ewaluacji wewnętrznej celem oceny przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez nauczycieli szkoły w odniesieniu do założonych celów, służącej doskonaleniu tych działań;

 3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli;

 4. Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych;

 5. Systematyczne obserwowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności (monitorowanie);

 6. Analizowanie i ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych oraz wymagań wynikających z podstawy programowej;

 7. Przedstawianie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły (art. 40 ustawy o systemie oświaty);

 8. Przedstawienie do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

 9. Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych;

 10. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń i narad, współpracy między nauczycielami w ramach powoływanych zespołów nauczycieli, delegowaniu nauczycieli na zewnętrzne formy doskonalenia i inne;

 11. Badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły w zakresie określonym w art. 33 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o systemie oświaty.


 

DOKUMENTACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

1. Plan nadzoru zawiera:

 • cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

 • tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

 • tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

2. Dyrektor gromadzi także dokumentację potwierdzającą ewaluację, kontrolę i wspomaganie: arkusze obserwacji, arkusze badania dokumentów, ankiety, inne.


 

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI

W celu przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej dyrektor powołuje zespół ds. ewaluacji. Jego zadaniem jest ścisła współpraca z dyrektorem podczas oceny przebiegu procesów zachodzących w szkole, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku. Do szczegółowych zadań zespołu należy m.in.: opracowywanie narzędzi badawczych, udział w analizie dokumentów, zbieranie informacji od ankietowanych podmiotów, udział w przygotowaniu i analizie ilościowo-jakościowej wyników oraz formułowaniu wniosków i rekomendacji.


 


 


 


 


 

Procedura ewaluacji:

 1. Dyrektor spotyka się z zespołem ds. ewaluacji – objaśnia przedmiot, zakres badania i harmonogram ewaluacji, tj. zadania i terminy ich wykonania w oparciu o plan nadzoru pedagogicznego.

 2. Zespół przygotowuje narzędzia ewaluacyjne (arkusze analizy dokumentów, ankiety, arkusze analizy osiągnięć uczniów) odpowiednio do zadań.

 3. Zespół wykonuje ustalone zadania z wykorzystaniem narzędzi, tj. dokonuje analizy dokumentów, przeprowadza ankiety, dokonuje analizy osiągnięć uczniów we współpracy z nauczycielami – według harmonogramu.

 4. Zespół podsumowuje ankiety, dokonuje analizy dokumentów oraz ustalonych osiągnięć uczniów, opracowuje wyniki swoich czynności, proponuje wnioski.

 5. Dyrektor prowadzi obserwacje – według planu.

 6. Dyrektor spotyka się z zespołem i przyjmuje wyniki badań, w tym wypełnione i podsumowane materiały oraz propozycje wniosków.

 7. Dyrektor analizuje otrzymane od zespołu materiały – ustala ostateczne wyniki i wnioski z przeprowadzonej ewaluacji z uwzględnieniem prowadzonych przez siebie czynności (w tym obserwacji).

 8. Dyrektor po pierwszym półroczu przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z:

 • przeprowadzonych kontroli,

 • form wspomagania,

 • informacji o działalności szkoły.

 1. W drugim półroczu kontynuowane są działania zgodnie z planem nadzoru, ewentualnie doraźne.

 2. Po drugim półroczu, najpóźniej do 31 sierpnia 2014 r., dyrektor przedstawi radzie pedagogicznej wyniki i wnioski z:

 • ewaluacji wybranych zagadnień,

 • przeprowadzonych kontroli,

 • form wspomagania,

 • informacji o działalności szkoły.


 

Skład zespołu ds. ewaluacji na rok szkolny 2013/2014:

M. Sieluk – koordynator zespołu

E. Mikulska

E. Woźniak

A. Górecka

M. Fijałkowska

D. Zielińska

 

 

II. KONTROLA

 

Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Rozporządzenie MEN z dnia z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania […] oraz WSO (Statut)

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz.1112, nr 137, poz.1304, nr 203, poz.1966, nr 213, poz.2081 i nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959 i nr 179, poz. 1845)


 

Cel kontroli

Zakres kontroli

Sposób realizacji

Narzędzia/

dowody

Kogo dotyczy?

Termin

 

Przygotowanie dzieci 5 i 6 letnich do podjęcia nauki w szkole

Prowadzenie diagnozy gotowości szkolnej: wstępnej i końcowej. Procedura przekazania informacji rodzicom.

analiza dokumentacji – arkusze diagnozy GS

arkusz analizy dokumentacji

M. Kufel

M. Nowakowska

listopad 2013 maj 2014

Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oddziale przedszkolnym

 

Sposoby udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 1. Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci;

 2. Współpraca z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej

 

obserwacja

analiza dokumentacji

pomocy PP, planów wychowawczych

 

arkusz kontroli dokumentacji

arkusz analizy dokumentacji

M. Kufel

M. Nowakowska

październik 2013

cały rok - cyklicznie

Monitorowanie wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz nadzór nad realizacją dotychczasowej podstawy programowej.

 

Kontrola realizacji obowiązkowej, określonej w podstawie programowej, liczby godzin dla danych zajęć edukacyjnych w cyklu kształcenia w kl. I-II i IV-V, w tym godzin realizowanych w bibliotece szkolnej

 

obserwacja

kontrola dokumentacji

 

arkusz kontroli

nauczyciele uczący w klasach I – II i IV-V

listopad 2013

styczeń 2014

kwiecień 2014

czerwiec 2014

Kontrola planów wynikowych nauczycieli i opracowanych wymagań edukacyjnych pod względem kompletności umieszczenia w nich treści podstawy programowej w kl IV- V

kontrola dokumentacji

 

 

 

arkusz kontroli

nauczyciele uczący w klasach IV-V

wrzesień 2013

Zgodność realizacji planów wynikowych z wpisami w dziennikach lekcyjnych

Nanoszenie bieżących uwag o realizacji treści programowych w kl. I – VI

 

analiza planów wynikowych i dzienników lekcyjnych

arkusz analizy dokumentów

nauczyciele uczący w klasach I - VI

październik

styczeń

maj

Skuteczność i efektywność realizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

 

 

Respektowanie zaleceń PPP - formy , sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Prawidłowość prowadzenia dokumentacji

analiza dokumentacji programy: korygowania i wspierania rozwoju, pomocy PP, edukacyjno-terapeutyczne, plany działań wspierających


 

arkusz analizy dokumentów

arkusz kontroli dokumentacji

 

I. Jaracz

M. Luka-Głowik

wychowawcy

nauczyciele realizujący zajęcia

 

 

październik

 

styczeń

 

maj

Indywidualizacja pracy na lekcji w zależności od potrzeb i możliwości uczniów

Organizacja zajęć indywidualnych, rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych w zakresie zgodności z zaleceniami PPP

analiza dokumentacji pedagoga, logopedy, nauczycieli

arkusz analizy dokumentacji

arkusz kontroli

 

Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania w zakresie:

Prawidłowości zapisów danych o uczniach i danych informacyjnych

 

kontrola dzienników lekcyjnych i zajęć pozalekcyjnych

 

 

 

arkusz kontroli dokumentacji

 

nauczyciele przedmiotów wychowawcy

 

 

 

raz w miesiącu

Systematyczności wpisów tematów i potwierdzenie odbycia zajęć podpisem nauczyciela

Dokumentowania obecności uczniów na zajęciach

 

Prawidłowości dokonywanie poprawek błędów i sprostowań

 


 

Stosowanie kryteriów oceniania i przestrzegania zasad WSO

 

Aktualizacja PSO na stronie szkoły i zgodność PSO z WSO

kontrola aktualizacji strony internetowej

arkusz kontroli

Ł. Bazelak

n-le przedmiotów

wrzesień

 

Kontrola realizacji praw rodzica i ucznia do znajomości : wymagań edukacyjnych z przedmiotów, kryteriów oceny zachowania, terminowości przewidywanych ocen  klasyfikacyjnych.

kontrola dokumentacji protokoły z zebrań


 


 

arkusz kontroli dokumentacji

nauczyciele przedmiotów

wychowawcy

 

wrzesień

styczeń

czerwiec

Rytmiczność oceniania – (opis, waga ocen) częstotliwość i różnorodność form oceniania w klasach I - VI

kontrola dzienników lekcyjnych

 

nauczyciele przedmiotów

listopad

styczeń

czerwiec

Frekwencja rodziców na drzwiach otwartych i zebraniach

dzienniki lekcyjne

arkusz kontroli

wychowawcy

harmonogram zebrań

Monitorowanie realizacji innowacji programowych

Badanie organizacji przebiegu innowacji i zgodności z planem pracy

kontrola dokumentacji

plany wynikowe

arkusz kontroli

A. Kuczborska

listopad

maj

Aktywizowanie, monitorowanie i wspieranie pracy zespołowej nauczycieli

Wspólne planowanie i realizacja procesów edukacyjnych

analiza planów pracy

arkusz kontroli

arkusz analizy dokumentacji

arkusz obserwacji

wnioski z diagnozy i sprawdzianów zewnętrznych

A.Buca

J. Tadrowska

styczeń

czerwiec

Analizowanie jakościowe wyników diagnoz i sprawdzianów zewnętrznych i formułowania wniosków do dalszej pracy.

analiza dokumentacji

nauczyciele

październik

maj

Zaangażowanie wszystkich nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej

 

kontrola dokumentacji obserwacja

zespół ds. ewaluacji

styczeń

czerwiec

Kontrola organizacji pracy świetlicy

 

 

 

 

 

Przestrzeganie procedur zgłaszania i przebywania dzieci w świetlicy

analiza kart zgłoszeń i

regulaminu świetlicy

arkusz kontroli

 

 

arkusz analizy dokumentacji

 

arkusz obserwacji

 

 

M. Medeksa

 

J. Opara

 

E. Mikulska

 

Nauczyciele realizujący godziny w ramach art. 42

wrzesień

Monitorowanie liczebności grup świetlicowych i dokumentowanie frekwencji

obserwacja

analiza dokumentacji frekwencji

cyklicznie – cały rok

Badanie dokumentacji świetlicy pod kątem

zgodności z programami wychowania i profilaktyki i odniesienia do treści nowej podstawy programowej

analiza dokumentacji

roczny, miesięczne, tygodniowe plany pracy, dzienniki zajęć,raporty

październik

Formy i metody pracy w świetlicy, wspieranie ucznia z trudnościami i ucznia zdolnego

obserwacja

analiza dzienników zajęć KN i planów pracy

październik

doraźnie – cały rok

 

Realizacja działań służących wzmocnieniu bezpieczeństwa w szkol

.

Organizacja i prawidłowość prowadzenia dokumentacji wyjść, wycieczek i imprez szkolnych.

kontrola dokumentacji

arkusz kontroli

organizatorzy wycieczek

cały rok

Przestrzeganie przez nauczycieli harmonogramu dyżurów i regulaminu nauczyciela dyżurnego

obserwacja

harmonogram dyżurów

arkusz obserwacji

wszyscy nauczyciele

cały rok

Przestrzeganie polityki bezpieczeństwa danych

osobowych uczniów

analiza dokumentacji wychowawczej

arkusz analizy dokumentacji

 

wychowawcy

październik

doraźnie – cały rok

Monitorowanie realizacji projektu „Bezpieczeństwo na drodze i podczas zabaw” i „Szkoła bez przemocy”

obserwacja

analiza dokumentacji

arkusz obserwacji

arkusz kontroli

J. Tadrowska

L. Grabara

I. Jaracz

styczeń

maj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. HARMONOGRAM OBSERWACJI

Lp.

Cel obserwacji

Rodzaj obserwacji

Temat obserwacji

Klasa

Nazwisko nauczyciela

Termin

1

Uzyskanie informacji nt. realizacji zaleceń PPP dla dzieci z orzeczeniami

Doraźna

Stopień zaangażowania nauczyciela w prowadzenie pracy rewalidacyjnej z dziećmi

Klasa III a

Oddział „0”b

E. Woźniak

M. Nowakowska

Na bieżąco

2

Wspieranie nauczyciela

(pomoc w realizacji jego zadań)

Doradczo-doskonaląca

Poprawny dobór celów, treści, metod, form pracy

Klasa II gr. 2

A. Chojnacka

listopad

3

Kontrola poprawności metodycznej i merytorycznej zajęć i warsztatu pracy n-la

Kontrolno-oceniająca

Sposoby realizacji i osiągania zaplanowanych celów

Klasa V gr.2

A. Chojnacka

marzec

4

Wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dziecko z trudnościami w nauce, dziecko zdolne)

Kontrolno-oceniająca

Zastosowanie form i metod pracy z uczniem z trudnościami na zajęciach wspierających rozwój

Klasa IV zaj.

wyrównawcze

Ł. Bazelak

listopad

 

5

Kontrolno-oceniająca

Wykorzystanie aktywnych metod pracy w poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań uczniów.

Zaj. świetlicy

M. Medeksa

marzec

 

6

Uzyskanie informacji nt. organizacji współpracy nauczycieli podczas uroczystości szkolnych

Obserwacja uroczystości

Sposoby motywowania do współpracy i zaangażowanie wszystkich nauczycieli w życie szkoły.

Jasełka

WOŚP

 

 

A.Buca

 

grudzień

styczeń

7

Uzyskanie informacji nt. sposobów prowadzenia przez nauczycieli zebrań z rodzicami

Obserwacja zebrania z rodzicami

Przekazywanie rodzicom informacji na temat realizacji zadań statutowych szkoły.

Klasa V b

Klasa I a

Klasa 0 b

D. Lendle

E. Woźniak

M. Kufel

styczeń

czerwiec

maj

8

Diagnoza dzieci w zakresie umiejętności współdziałania w grach zespołowych

Diagnozująca

Realizacja wychowania zdrowotnego w ramach zajęć wychowania fizycznego.

Klasa V b

M. Krawczuk

maj

9

Badanie osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności korzystania z informacji – lekcja w bibliotece szkolnej

Diagnozująca

 

Wykorzystanie wniosków z prowadzonych diagnoz wew. i sprawdzianu zewnętrznego do ukierunkowywania rozwoju uczniów zgodnie z ich możliwościami

Klasa V a

J. Opara

marzec

10

Badanie osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce

Diagnozująca

Klasa VI b

Ł. Bazelak

styczeń

11

Badanie osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności czytania i pisania

Diagnozująca

Klasa VI a

M. Fijałkowska

luty

12

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie edukacji przyrodniczej

Diagnozująca

Wykorzystanie wniosków z analizy diagnoz wewnętrznych i sprawdzianów zewnętrznych do ukierunkowania pracy nauczyciela

Klasa II a

J. Tadrowska

 

maj

13

Badanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie edukacji matematycznej

Diagnozująca

 

Klasa IIIa

 

W. Kuczborski

 

kwiecień

 

14

Badanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności czytania i pisania

Diagnozująca

Klasa IIIb

 

D. Zielińska

 

kwiecień

15

Badanie umiejętności z zakresu grafomotoryki dzieci

Diagnozująca

Wykorzystanie wniosków z prowadzonych diagnoz do ukierunkowywania rozwoju uczniów zgodnie z ich możliwościami

Oddział 0a

M. Nowakowska

marzec

IV.WSPOMAGANIE - TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD DLA NAUCZYCIELI

 

 

Zadanie

Forma

Termin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

WSPOMAGANIE

Przekazywanie aktualnych informacji o problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych

tablica ogłoszeń

na bieżąco

Dyrektor

Lider WDN

 

Inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy z Kuratorium Oświaty i organem prowadzącym szkoły

bieżąca wymiana informacji

udział w naradach

wg planu KO i organu prowadzącego

wg potrzeb

Dyrektor

 

 

Organizacja nadzoru nad przebiegiem stażu nauczycieli (dokumentowanie realizacji stażu, ocena dorobku zawodowego) i praktykami studenckimi

 

bieżące konsultacje

na bieżąco

Dyrektor

Opiekun stażu

Opiekun praktyk

 

Planowanie dokonania oceny pracy zawodowej wybranych nauczycieli

 

na wniosek nauczycieli

zgodnie z wnioskiem dyrektora

 

Dyrektor

 

Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

bieżąca wymiana informacji

udział w spotkaniach zespołów nauczycieli

na bieżąco

Dyrektor

Wicedyrektor

Liderzy zespołów

 

ORGANIZACJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

 

Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.

nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi

prezentacja ofert

wrzesień 2013

na bieżąco

Lider WDN

Wicedyrektor

 

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia.

rozmowy

ankiety

wrzesień

Lider WDN

 

Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego. Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołów

 

ankiety

rozmowy

wg harmonogramu

 

Lider WDN

Przewodniczący zespołów n-li

 

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków budżetowych

warsztaty

kursy kwalifikacyjne

na bieżąco

Dyrektor

 

Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

kursy

konferencje

wrzesień/ październik

na bieżąco

Lider WDN

Nauczyciele

 

 

 

 

 

SZKOLENIA W RAMACH WDN

 

Tematyka wynikająca z potrzeb n-li i planu pracy placówki.

Załącznik-Harmonogram rad szkoleniowych w ramach WDN

rada szkoleniowa

warsztaty w zespołach nauczycieli

wg harmonogramu

dyrektor

lider WDN

liderzy zespołów

 

 

Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń

gromadzenie materiałów szkoleniowych dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,

organizacja warsztatów w zespołach

na bieżąco

 

lider WDN

liderzy zespołów

 

PROBLEMATYKA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

Organizacja pracy szkoły oraz przydział czynności nauczycielom na rok szkolny 2013/2014

Obowiązująca dokumentacja i sposób jej prowadzenia,

Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rada organizacyjna

sierpień 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Prezentacja planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2013/2014

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Rada informacyjna

wrzesień 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2013/2014

Rada klasyfikacyjna

styczeń 2014

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Sprawozdanie z działalności zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Rada analityczna

styczeń 2014

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2012/2013.

Rada klasyfikacyjna

czerwiec 2014

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2013/2014.

Sprawozdanie z działalności zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Rada analityczna

czerwiec 2014

Dyrektor

Wicedyrektor

 

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty, art. 40; dyrektor szkoły przestawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru: §22: do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Przedstawienie wniosków ogólnych ze sprawowanego nadzoru

Rada analityczna

styczeń 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wnioski do planu pracy na rok szkolny 2013/2014

Rada informacyjna

sierpień 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

 

Podpis dyrektora ………………………………………….

Maksymilianowo 12.09.2013

 

I. ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


 

Wymagania

 1. Szkoła realizuje koncepcję pracy

Zbadanie czy:

 • Szkoła działa zgodnie z przyjęta koncepcja pracy uwzględniająca

- potrzeby rozwojowe uczniów

- specyfikę pracy szkoły

- zidentyfikowane potrzeby środowiska lokalnego

 • Koncepcja pracy szkoły jest przygotowywana, modyfikowana, i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami

 1. Promowana jest wartość edukacji

Zbadanie czy:

 • W szkole prowadzi się działania kształtujące pozytywny klimat sprzyjający uczeniu się

 • W szkole prowadzi się działania kształtujące postawę ucznia przez całe życie

 • Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów do promowania edukacji

 • Działania realizowane przez szkołę promują wartość edukacji w społeczności lokalnej


 

Harmonogram przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej


 

Lp.

            Etapy ewaluacji

Termin

Realizator

1

Powołanie zespołów do przeprowadzenia ewaluacji.

 

wrzesień 2013

dyrektor

2

Powołanie koordynatora ds. ewaluacji.

 

wrzesień 2013

dyrektor

3

Problematyka ewaluacji zawarta w planie nadzoru.

do 15 września

dyrektor

 

4

Doprecyzowanie i sformułowanie pytań kluczowych.

 

październik 2013

zespół ds. ewaluacji

5

Harmonogram badań- opracowanie szczegółowego projektu  .

 

październik 2013

zespół ds. ewaluacji

6

Ustalenia źródeł i rodzajów potrzebnych informacji.

 

 

 

wg terminów zawartych w planie ewaluacji

 

 

zespół ds. ewaluacji

7

Opracowanie narzędzi badawczych

 

8

Prowadzenie badań.

 

9

Opracowanie zebranych danych.

 

10

Przeanalizowanie wyników.

 

11

Przygotowanie raportu z badanego obszaru.

 

12

Opracowanie projektu raportu.

maj 2014

 

koordynator ds. ewaluacji

13

Przedstawienie projektu raportu dyrektorowi.

 

maj 2014

koordynator ds. ewaluacji

14

Prezentacja raportu na radzie pedagogicznej.

 

maj 2014

koordynator ds. ewaluacji

15

Formy/ sposoby/  upowszechniania raportu:

- raport dostępny w sekretariacie szkoły,

- publikowany na stronie internetowej szkoły

- zapoznanie z fragmentami raportu rodziców na zebraniach.

czerwiec 2014

koordynator ds. ewaluacji wewnętrznej, dyrektor szkoły

 

 

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W MAKSYMILIANOWIE

ROK SZKOLNY 2012/2013

 

 

Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora szkoły w roku szkolnym 2012-2013.

 

 

PODSTAWY PRAWNE:

    • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)

    • Rozporządzenie z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

    • Priorytety MEN

    • Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013

    • Wnioski z nadzoru dyrektora szkoły w roku 2011-2012


 

Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w art. 33 ustawy, w trybie planowych lub doraźnych działań. Planowe i doraźne działania prowadzone przez dyrektora szkoły wynikają z potrzeb placówki.

 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013:

 • Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat

 • Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych

 • Monitorowanie procesu wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego


 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO KUJAWSKO-POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013:

Zakres ewaluacji problemowej planowanej w szkołach i placówkach:

Zbieranie i analizowanie informacji w obszarze:

„Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, szkoły lub placówki” i „Zarządzanie szkołą i placówką”

„Procesy zachodzące w placówce lub szkole” i „Funkcjonowanie w środowisku lokalnym”

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, szkoły lub placówki”- obszar wskazany przez Kuratora

 

Tematyka kontroli planowanej w szkołach i placówkach:

 • Przestrzeganie przez dyrektora szkoły przepisów dotyczących obowiązku szkolnego

 • Zgodność z przepisami prawa organizacji pracy świetlicy szkolnej zorganizowanej w publicznej szkole podstawowej

 • Prawidłowość organizacji oddziału przedszkolnego

 • Organizacja zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność, w szkole ogólnodostępnej

 • Organizacja i realizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych

 

WNIOSKI Z NADZORU DYREKTORA SZKOŁY W ROKU 2011/2012:

Dopracować i ujednolicić sposoby i formy aktualizowania strony internetowej oraz zaktywizować nauczycieli do współpracy z osobami prowadzącymi stronę internetową.

Monitorować system oceniania zachowania

Wypracować spójny i przejrzysty system komunikacji między podmiotami realizującymi określone zadanie

Zwiększyć dostępność biblioteki dla nauczycieli prowadzących zajęcia zgodnie z zaleceniami nowej podstawy programowej

Usprawnić współpracę nauczycieli z pedagogiem szkolnym w rozwiązywaniu problemów edukacyjno - wychowawczych

 

 

ISTOTA I CEL NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny w szkole polega na:

 1. Ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły i nauczycieli;

 2. Analizowaniu i ocenianiu efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

 3. Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 4. Inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych.

W zakresie wymienionym w pkt 1) i 2) nadzorowi podlega w szczególności:

1) zgodność zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;

2) realizacja podstawy programowej i ramowych rozkładów dnia;

3) przestrzeganie statutu szkoły;

4) przestrzeganie praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

5) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Celem nadzoru pedagogicznego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie jest doskonalenie jakości pracy szkoły


 

 

ZASADY SPRAWOWANIA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Nadzór pedagogiczny będzie sprawowany w sposób planowy, ale może być realizowany również doraźnie i będzie uwzględniał zasadę jawności wymagań oraz zasadę gromadzenia informacji o pracy szkoły i nauczycieli z różnych źródeł, z uwzględnieniem informacji pozyskiwanych od nauczycieli.

W ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektor współpracuje z Kuratorem Oświaty w Bydgoszczy.

 

FORMY NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 1. ewaluacja wewnętrzna

 2. kontrola

 3. wspomaganie

1. Ewaluacja jest praktycznym badaniem oceniającym, które prowadzi do określenia stopnia spełniania przez szkołę wymagań stawianych przez państwo na podstawie oceny przebiegu procesów, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku. Ewaluację wewnętrzną przeprowadza się w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mowa w § 7 ust. 4 Rozporządzenia z 7.10.09 r. o nadzorze pedagogicznym, lub do innych zagadnień uznanych w szkole za istotne w jej działalności. Wyniki ewaluacji służą do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły.


 

2. Dyrektor kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.


 

3. Dyrektor wspomaga nauczycieli w szczególności przez:

 • organizowanie szkoleń i narad,

 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 • przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora nadzoru pedagogicznego.

W celu realizacji zadań, o których mowa w punkcie 1, dyrektor w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły. Ponadto dyrektor stosuje inne formy m.in. analizuje dokumentację obowiązującą w szkole oraz prowadzi obserwacje diagnozujące, ukierunkowane na efekty procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego (kompetencje uczniów).


 


 

DOKUMENTACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO

1. Dyrektor szkoły opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia

15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.

2. Plan nadzoru zawiera:

1) cele, przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz jej harmonogram;

2) tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

3) tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli.

3. Do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły przedstawia RP wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego

4. Dyrektor gromadzi także dokumentację potwierdzającą ewaluację, kontrolę i wspomaganie: arkusze obserwacji, arkusze badania dokumentów,

ankiety, inne.


 

ZESPÓŁ DS. EWALUACJI

W celu uzyskania zamierzonych efektów nowego nadzoru pedagogicznego dyrektor powołuje zespół ds. ewaluacji. Jego zadaniem jest ścisła współpraca z dyrektorem podczas oceny przebiegu procesów zachodzących w szkole, a także efektów podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz warunków działania szkoły, jakości zarządzania i jej funkcjonowania w środowisku.


 

Skład zespołu ds. ewaluacji na rok szkolny 2012/2013

E. Woźniak – przewodnicząca zespołu

M. Sieluk

M. Fijałkowska

R. Tabaka

M. Retel

G. Nowicka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KONTROLA

Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

Rozporządzenie MEN z dnia z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dziennik Ustaw z dnia 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 17)

Rozporządzenie MEN z dnia z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania […] oraz WSO (Statut)

Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. nr 118, poz.1112, nr 137, poz.1304, nr 203, poz.1966, nr 213, poz.2081 i nr 228, poz.2258 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959 i nr 179, poz. 1845)

 

Cel kontroli

Zakres kontroli

Sposób realizacji

Narzędzia/

dowody

Kogo dotyczy?

Termin

 

Wspieranie rozwoju dziecka w oddziale przedszkolnym

Opracowanie i realizacja indywidualnych planów wspomagania i korygowania rozwoju dziecka.

Dokumentacja pracy indywidualnej z dzieckiem

Dokumentacja badania gotowości do nauki w szkole – kontrola kart diagnozy

Obserwacja

Analiza dokumentacji

 

Arkusz kontroli bieżącej

M. Kufel

M. Nowakowska

październik

cały rok - cyklicznie

Realizacja podstawy programowej, programów nauczania – zgodnie z

zatwierdzonym wykazem

Kontrola realizacji liczby godzin przeznaczonych na poszczególne edukacje w klasach II i III

Zgodność wpisów w dzienniku z planami wynikowymi

Analiza dokumentacji

plany wynikowe

dzienniki zajęć

Arkusz analizy dokumentacji

W. Kuczborski

D. Zielińska

J. Rymaszewska

E. Wożniak

styczeń

 

maj

 

Sprawdzenie zgodności planów wynikowych z treścią podstawy programowej kl. IV

 

Analiza planów wynikowych i dzienników lekcyjnych

 

Arkusz analizy dokumentów

 

nauczyciele uczący w klasach IV - VI

 

 

październik

 

styczeń

 

maj

Zgodność realizacji planów wynikowych z wpisami w dziennikach lekcyjnych

Nanoszenie bieżących uwag o realizacji treści programowych kl. IV - VI

Prawidłowość i terminowość realizacji zadań przez zespoły do udzielania dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Analiza zakresu pomocy udzielanej uczniom (formy, sposoby, okres udzielania pomocy i wymiar godzin)

 

Analiza dokumentacji karty indywidualnych potrzeb ucznia, indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, programy działań wspierających

 

Arkusz analizy dokumentów

 

A. Janicka

 

koordynatorzy zespołów pomocy PP

 

październik

 

styczeń

 

maj

Dokumentacja zespołów pomocy Psychologiczno - pedagogicznej

Dokumentacja współpracy pedagoga i logopedy z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów

Analiza dokumentacji pedagoga, logopedy i wychowawców

Arkusz analizy dokumentacji

 

Kontrola zgodności prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa

Prawidłowość zapisów danych w dziennikach lekcyjnych

 

Kontrola dzienników lekcyjnych, zajęć pozalekcyjnych

 

 

 

Arkusz analizy dokumentacji

 

nauczyciele przedmiotów wychowawcy

 

 

 

raz w miesiącu

Systematyczność wpisów - potwierdzenie odbycia zajęć wpisem tematu i podpisem

Systematyczność dokumentowania frekwencji uczniów

Sposób dokonywania poprawek w dzienniku

 

 

Przestrzeganie zasad WSO

Zgodność PSO z WSO – wersja elektroniczna

 

Kontrola aktualizacji strony internetowej

Arkusz kontroli

 

Arkusz analizy dokumentacji

J. Rymaszewska

n-le przedmiotów

wrzesień

 

Rytmiczność oceniania – (opis, waga ocen)

Stosowanie trybu wystawiania ocen śródrocznych i końcoworocznych

Kontrola dzienników lekcyjnych

 

nauczyciele przedmiotów

listopad

styczeń

czerwiec

Stosowanie procedury oceniania zachowania

 

Kontrola dokumentacji oceniania zachowania

wychowawcy

 

styczeń

czerwiec

Monitorowanie realizacji innowacji programowych

Badanie organizacji przebiegu innowacji i zgodności z planem pracy

Kontrola dokumentacji

Zasady innowacji

Plany wynikowe (pracy)

Arkusz kontroli

M. Sieluk

A. Kuczborska

listopad

maj

 

Kontrola organizacji pracy świetlicy

Przestrzeganie procedur zgłaszania i przebywania dzieci w świetlicy

Analiza kart zgłoszeń i

regulaminu świetlicy

Obserwacja

 

 

Arkusz kontroli

 

Arkusz analizy dokumentacji

 

Arkusz obserwacji

 

M. Medeksa

 

J. Opara

 

Ł. Bazelak

 

Nauczyciele realizujący godziny w ramach art.

wrzesień

Monitorowanie liczebności grup świetlicowych i dokumentowanie frekwencji

Obserwacja

Analiza dokumentacji frekwencji

cyklicznie – cały rok

Badanie dokumentacji świetlicy pod kątem

zgodności z programami wychowania i profilaktyki i odniesienia do treści nowej podstawy programowej

Analiza dokumentacji

roczny, miesięczne, tygodniowe plany pracy , dzienniki zajęć,raporty

październik

Formy i metody pracy, wspieranie ucznia z trudnościami i ucznia zdolnego

Obserwacja

Analiza dzienników zajęć KN i planów pracy

październik

Doraźnie – cały rok

 

Zapewnienie dzieciom bezpiecznego przebywania w szkole i poza nią

Pełnienie dyżurów przez nauczycieli przed lekcjami, w czasie przerw i po zajęciach

Obserwacja

Harmonogram dyżurów

Arkusz obserwacji

wszyscy nauczyciele

cały rok

Znajomość i przestrzeganie szkolnych procedur i regulaminów

 

Obserwacja

Analiza aktualności procedur

Arkusz analizy dokumentacji

 

A. Janicka

wszyscy nauczyciele

październik

 

Monitorowanie realizacji projektu „Bezpieczeństwo na drodze i podczas zabaw”

Obserwacja

Analiza dokumentacji

Arkusz obserwacji

Arkusz kontroli

J. Tadrowska

L. Grabara

cały rok

III. HARMONOGRAM OBSERWACJI

 

Lp.

Cel obserwacji

Rodzaj obserwacji

Temat obserwacji

Klasa

Nazwisko nauczyciela

Termin

1

Wspieranie nauczyciela (pomoc w realizacji jego zadań)

Doradczo-doskonaląca

Poprawny dobór celów, treści, metod, form pracy

Klasa IV gr I

Klasa V gr I

A. Chojnacka

A. Chojnacka

październik

maj

2

Kontrola poprawności metodycznej i merytorycznej zajęć i warsztatu pracy n-la

Kontrolno-oceniająca

Sposoby realizacji i osiągania zaplanowanych celów

Zajęcia logopedyczne

M. Luka-Głowik

luty

3

 

 

Wspomaganie rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych (dziecko z trudnościami w nauce, dziecko zdolne)

 

Zastosowanie form i metod pracy z uczniem z trudnościami na zajęciach wspierających rozwój

Kl. II zajęcia wyrównawcze

Kl. V zajęcia

wyrównawcze

D. Zielińska

 

Ł. Bazelak

listopad

 

styczeń

4

 

Wykorzystanie aktywnych metod pracy w poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu zainteresowań uczniów.

Koło matematyczne

Zaj. teatralne

M. Sieluk

 

M. Fijałkowska

marzec

 

luty

3

Uzyskanie informacji nt. organizacji współpracy nauczycieli podczas uroczystości szkolnych

Obserwacja uroczystości

Sposoby motywowania do współpracy i zaangażowanie wszystkich nauczycieli w życie szkoły.

Święto Szkoły

E. Mikulska

W. Kuczborski

październik

4

Uzyskanie informacji nt. sposobów prowadzenia przez nauczycieli zebrań z rodzicami

Obserwacja zebrania z rodzicami

Pedagogizacja rodziców z zastosowaniem metod aktywizujących

Klasa V b

Klasa II b

M. Krawczuk

W. Kuczborski

listopad

styczeń

5

Badanie osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce

Diagnozująca

 

Wykorzystanie wniosków z prowadzonych diagnoz do ukierunkowywania rozwoju uczniów zgodnie z ich możliwościami

Klasa VI a

Klasa VI b

Ł. Bazelak

M. Sieluk

 

 

grudzień

6

Badanie osiągnięć uczniów w zakresie umiejętności korzystania z informacji

Diagnozująca

Klasa VI b

A. Górecka

styczeń

7

Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności czytania i pisania

Diagnozująca

 

 

Wykorzystanie wniosków z analizy sprawdzianu zewnętrznego do ukierunkowania pracy nauczyciela

Klasa VI

E. Mikulska

 

maj

8

Badanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności pisania

Diagnozująca

 

Klasa IIIa

 

J. Rymaszewska

 

kwiecień

 

9

Badanie poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów w zakresie umiejętności czytania

Diagnozująca

Klasa IIIb

 

E. Woźniak

 

kwiecień

10

Podczas obserwacji badaniu podlegać będzie przestrzeganie przez uczniów norm społecznych ujętych w kryteriach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Zachowania w czasie zajęć przed i po ich zakończeniu.

IV.WSPOMAGANIE - TEMATYKA SZKOLEŃ I NARAD DLA NAUCZYCIELI

 

 

Zadanie

Forma

Termin

Osoba odpowiedzialna

Uwagi

WSPOMAGANIE

 

Przekazywanie aktualnych informacji o problemach oświatowych i obowiązujących przepisach prawnych

 

tablica ogłoszeń

na bieżąco

Dyrektor

Lider WDN

 

Inspirowanie, koordynowanie i organizowanie współpracy z Kuratorium Oświaty i organem prowadzącym szkoły

bieżąca wymiana informacji

udział w naradach

wg planu KO i organu prowadzącego

wg potrzeb

Dyrektor

 

 

Organizacja nadzoru nad przebiegiem stażu nauczycieli (dokumentowanie realizacji stażu, ocena dorobku zawodowego) i praktykami studenckimi

 

bieżące konsultacje

na bieżąco

Dyrektor

Opiekun stażu

Opiekun praktyk

 

Planowanie dokonania oceny pracy zawodowej wybranych nauczycieli

 

na wniosek nauczycieli

zgodnie z wnioskiem dyrektora

 

Dyrektor

 

Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych

bieżąca wymiana informacji

udział w spotkaniach zespołów n-li

na bieżąco

Dyrektor

Wicedyrektor

Liderzy zespołów

 

ORGANIZACJA DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI

 

Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli.

nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi

prezentacja ofert

wrzesień

na bieżąco

Lider WDN

Wicedyrektor

 

Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia.

rozmowy

ankiety

wrzesień

Lider WDN

 

Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego. Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołów

 

ankiety

rozmowy

wg harmonogramu

 

Lider WDN

Przewodniczący zespołów n-li

 

Wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze środków budżetowych

 

warsztaty

kursy kwalifikacyjne

na bieżąco

Dyrektor

 

Indywidualne doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli

kursy

konferencje

wrzesień/ październik

na bieżąco

Lider WDN

Nauczyciele

 

SZKOLENIA W RAMACH WDN

 

Tematyka wynikająca z potrzeb nauczycieli i planu pracy placówki.

Załącznik-Harmonogram rad szkoleniowych w ramach WDN

rada szkoleniowa

warsztaty w zespołach nauczycieli

 

wg harmonogramu

dyrektor

lider WDN

liderzy zespołów

 

 

Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń

gromadzenie materiałów szkoleniowych

dzielenie się wiedzą i doświadczeniem,

organizacja warsztatów w zespołach

na bieżąco

 

lider WDN

liderzy zespołów

 

PROBLEMATYKA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

Organizacja pracy szkoły oraz przydział czynności nauczycielom na rok szkolny 2012/2013.

Obowiązująca dokumentacja i sposób jej prowadzenia,

Omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Rada organizacyjna

sierpień 2012

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Prezentacja planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2012/2013

Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

Rada informacyjna

wrzesień 2012

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji za I półrocze roku szkolnego 2012/2013

 

Rada klasyfikacyjna

styczeń 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Sprawozdanie z działalności zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

 

Rada analityczna

styczeń 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji za rok szkolny 2012/2013.

 

Rada klasyfikacyjna

czerwiec 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Podsumowanie pracy za rok szkolny 2012/2013.

Sprawozdanie z działalności zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły.

Rada analityczna

czerwiec 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

WNIOSKI ZE SPRAWOWANEGO NADZORU

 

Podstawa prawna

Ustawa o systemie oświaty, art. 40; dyrektor szkoły przestawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru: §22: do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor szkoły publicznej przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

 

Przedstawienie wniosków ogólnych ze sprawowanego nadzoru

Rada analityczna

styczeń 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

Przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Wnioski do planu pracy na rok szkolny 2013/2014

 

Rada informacyjna

sierpień 2013

Dyrektor

Wicedyrektor

 

 


 

Podpis dyrektora

mgr Wojciech Kwiatkowski


 

Maksymilianowo 12.09.2012


 


 


 

 

 

 

I. EWALUACJA WEWNĘTRZNA
 
OBSZAR 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE

Wymaganie 2.6. Prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych

 

Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobów wykorzystania wyników

Pozyskanie informacji na temat prowadzonej pomocy psychologiczno- pedagogicznej

Opracowanie narzędzi monitorowania tej pracy

 

Określenie odbiorców ewaluacji

Dyrektor

Nauczyciele

Specjaliści

Identyfikacja zasobów (czasowych, finansowych, ludzkich)

Czas realizacji rok szkolny 2012/2013

Wyniki poprzedniej ewaluacji

Protokoły z rad pedagogicznych

Rodzice, nauczyciele, pracownicy PPP

Wskazanie wykonawców ewaluacji

Zespół ds. ewaluacji: E. Woźniak, M. Fijałkowska, M. Retel, G. Nowicka M. Sieluk, R. Tabaka

Pedagog, logopeda

Nauczyciele pracujący w zespole dobiorą i wykonają narzędzia badawcze, wyznaczą grupy do badań oraz nauczycieli przeprowadzających badania, przeanalizują wyniki, opracują wnioski, przedstawią wstępny raport Radzie Pedagogicznej, napiszą raport ostateczny zawierający wspólne wnioski i rekomendacje

Określenie przedmiotu ewaluacji

Zbadanie organizacji przebiegu udzielania pomocy uczniom objętych pomocą PP

Sformułowanie pytań kluczowych

1. Jak zorganizowana jest współpraca nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej ?

2.W jaki sposób przebiega współpraca ze specjalistami w ramach działań wyrównujących szanse edukacyjne uczniów?

3. Czy działania pedagoga, wychowawców i nauczycieli są spójne ?

4. Czy plan pracy pedagoga jest dostosowany do potrzeb ucznia i nauczycieli ?

5. W jaki sposób nauczyciele przekazują rodzicom informacje o postępach ich dziecka?

6. W jaki sposób nauczyciele i specjaliści dokumentują działania w ramach pomocy P-P

Określenie kryteriów ewaluacji

Spójność działań nauczycieli, specjalistów

Skuteczność prowadzonych działań

Dobór metod badawczych

Analiza dokumentów ( protokoły rady pedagogicznej)

Dokumentacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, dokumentacja pracy specjalistów, dzienniki zajęć logopedycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych,

Obserwacja zajęć

Określenie ram czasowych ewaluacji

IX - V

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechnienia wyników

Raport w formie pisemnej przedstawiony na radzie

pedagogicznej i zamieszczony na stronie internetowej szkoły

(o czym zostają poinformowani uczniowie i rodzice)

I. EWALUACJA WEWNĘTRZNA
 
OBSZAR 2. PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE

Wymaganie 2.2 Oferta edukacyjna umożliwia realizację podstawy programowej

 

 

 

Zdefiniowanie celów ewaluacji i sposobu wykorzystania wyników ewaluacji

Zbadanie zgodności planów wynikowych z podstawą programową

Zebranie informacji od uczniów i rodziców na temat oferty edukacyjnej szkoły

Zweryfikowanie oferty zajęć pozalekcyjnych pod kątem oczekiwań uczniów i rodziców

 

Określenie odbiorców ewaluacji

Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne

Dyrektor

Uczniowie

Rodzice

 

Identyfikacja zasobów

( czasowych, finansowych, ludzkich)

Czas realizacji – I półrocze

Plany wynikowe, wnioski z przeprowadzonych ankiet, analiza dokumentacji

Uczniowie, nauczyciele, rodzice

 

Wskazanie wykonawców ewaluacji ( członków zespołu ewaluacyjnego oraz innych wykonawców )

 

Zespół ds. ewaluacji:

E. Woźniak, M. Fijałkowska, M. Retel, G. Nowicka M. Sieluk, R. Tabaka

Nauczyciele pracujący w zespole dobiorą i wykonają narzędzia badawcze, wyznaczą grupy do badań oraz nauczycieli przeprowadzających badania, przeanalizują wyniki, opracują wnioski, przedstawią wstępny raport Radzie Pedagogicznej, napiszą raport ostateczny zawierający wspólne wnioski i rekomendacje

Określenie przedmiotu ewaluacji

Określenie oczekiwań uczniów i rodziców odnośnie oferty

edukacyjnej oraz możliwości placówki w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych

 

Sformułowanie pytań kluczowych

( badawczych)

1. Czy plany wynikowe są zgodne z podstawą programową ?

2. W jaki sposób monitorowana jest realizacja podstawy programowej?

3. Jakimi kryteriami kieruje się szkoła przy ustalaniu oferty zajęć ?

4. Czym kierują się uczniowie w wyborze zajęć?

5. W jakim stopniu uczniowie są zainteresowani zajęciami ( frekwencja, atrakcyjność)

6. Jakie efekty przynosi udział w zajęciach?

 

Określenie kryteriów ewaluacji

Zgodność planów wynikowych z podstawą programową

Adekwatność oferty do potrzeb i oczekiwań uczniów oraz możliwości organizacyjnych i bazy szkoły

Atrakcyjność dla uczniów

Możliwość rozbudzania i rozwijania zainteresowań oraz uzupełniania braków

 

 

Dobór metod badawczych

Ankieta wśród rodziców (przeprowadzona podczas zebrań)

Ankieta wśród uczniów ( losowo wybrana grupa uczniów 30%)

Analiza dokumentów (dzienniki i sprawozdania z realizacji zajęć

pozalekcyjnych, materiały informujące o ofercie zajęć)

Obserwacja zajęć pozalekcyjnych

Określenie ram czasowych ewaluacji

( harmonogramu)

Zebranie informacji od uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora szkoły termin wrzesień - listopad

Raport ewaluacyjny - styczeń 2013

Określenie formatu raportu i sposobu upowszechniania wyników

Raport w formie pisemnej przedstawiony na radzie

pedagogicznej i zamieszczony na stronie internetowej szkoły

(o czym zostają poinformowani uczniowie i rodzice)

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Maksymilianowie
  ul. Szkolna 7
  86 - 021 Maksymilianowo

  konto bankowe Rady Rodziców
  Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie

  BS Bydgoszcz Oddział Osielsko 14 8142 1033 0002 9186 2000 0001


  webmaster
  Łukasz Bazelak
 • (052) 381-87-13

Galeria zdjęć